Poniedziałek 25 maja 2020

W dniu 4 marca 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa,  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia.
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zdań publicznych w 2020 roku.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
 
Dokumenty zgodne ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).