Piątek 27 listopada 2020

"ZÓŁTY" Powiat Bełchatowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
W związku z przyrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców z terenu powiatu  bełchatowskiego informujemy, że powiat bełchatowski od dnia 03.10.2020 r. wchodzi w tzw. strefę żółtą. Obowiązująca „strefa żółta” wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami i ograniczeniami, zgodnie z poniższym podziałem na poszczególne obszary.
Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców decyduje, do której strefy zaliczony zostanie konkretny powiat. Wykaz powiatów zaliczanych do poszczególnych stref powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach:
 • powyżej 12 osób na 10 tys. mieszkańców – obowiązuje strefa czerwona
 • między 6 a 12 osób na 10 tys. mieszkańców – obowiązuje strefa żółta
gówneRóżnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych:
 • Organizacja kongresów i targów
Obecnie jest dopuszczalne:
1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - bez zmian 

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw

 
 • Wydarzenia sportowe
Obecnie:
1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.
Strefa Czerwona - Bez publiczności
Strefa Żółta - 25% widowni

 
 • Wydarzenia kulturalne
Odbywają się:
 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25%  publiczności

2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25%  publiczności

3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta -  limit 100 osób 

 
 • Gastronomia
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 4 mkw
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw 

 
 • Działalność hotelarska
Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Strefa Czerwona - bez zmian 
Strefa Żółta - bez zmian 

 
 • Aquaparki i baseny
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.
Strefa Czerwona - bez zmian 
Strefa Żółta - bez zmian 

 
 • Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - 1 osoba na 10 mkw


 
 • Siłownie
Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 10 mkw 
Strefa Żółta - 1 osoba na 7 mkw


 
 • Kina
Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
Strefa Czerwona - 25% publiczności 
Strefa Żółta - 25% publiczności

 
 • Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
Strefa Czerwona - Zakaz 
Strefa Żółta - bez zmian


 
 • Zgromadzenia
Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian


 
 • Kościoły
Obecnie
1. Jesli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Strefa Czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Strefa Czerwona - obowiązek zachowania dystansu 1.5m lub obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian


 
 • Wesela i inne uroczystości „rodzinne”
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi


 
 • Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi


 
 • Transport zbiorowy
Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
Strefa Żółta - bez zmian


 
 • Maski
Obecnie jest obowiązek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
4) w obiektach handlowych lub usługowych;
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.
Strefa Czerwona - Wszędzie maski w przestrzeni publicznej
Strefa Żółta - bez zmian

 
 • Handel
Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

 
 • Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności

​​​
 • Kluby nocne, dyskoteki
Obecnie zakaz prowadzenia działalności.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

 
 • Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

 
 • Transport lotniczy
Obecnie jest obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2) dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
 
← Back