Wtorek 01 grudnia 2020

"Zadanie 1: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Zadanie 2: Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie."


 
25-11-2020

P L A T F O R M A    Z A K U P O W A   P O W I  A T U   B E Ł C H A T O W S K I E G O
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza wykonawców usług i dostawców towarów do udziału w procesie składania ofert w sposób elektroniczny, gwarantujący pełną poufność oraz bezpieczeństwo przekazu danych.
  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia,
  • Po wypełnieniu pól w formularzu, a następnie klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej na https://przetargowa.pl/kwalifikowany-podpis-a-elektronizacja/)
Aby składać oferty nie muszą Państwo zakładać konta na Plaformie Zakupowej. Zachęcamy jednak do jego założenia oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać dopasowane zaproszenia do postępowań. Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny.
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Zakup energii elektrycznej."


 
Ogłoszenie o zamówieniu  "Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300. Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300".
nagrody kulturalne glowne
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała Nr 375/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Placówki świadczące usługi medyczne na terenie powiatu bełchatowskiego i lekarze prowadzący praktykę lekarską mogą składać swoje oferty na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Termin składania ofert upływa 30 listopada.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach zad. "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Bełchatowie -OS"

Więcej informacji pod adresem:  http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia/pokaz/6750
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach zadania o nazwie: "Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie- OS".
Więcej informacji pod adresem: http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia/pokaz/6713
 
"Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup energii elektrycznej."