Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Poniedziałek 23 lipca 2018

Starosta Bełchatowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej o r z e k a zobowiązać każdoczesnego właściciela, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchy Kluckie, gmina Kluki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działek 473 o pow. 0,23 ha, 563 o pow. 1,45 ha, 596/1 o pow. 3,23 ha do jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 147/3 o pow. 1,0123 ha, położonej w obrębie Karolów, gmina Kleszczów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium
OBWIESZCZENIE Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania  należnego spadkobiercom Mariana Pędziwiatra za udział w nieruchomości, położonej w obrębie Kolonia Łobudzice, gm. Zelów (Znak sprawy:WS.683.38.2018).
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 3.07.2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Działania z zakresu profilaktyki uzależnień". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 3.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  tanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 858/1 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie Grabek, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Starosta Bełchatowski informuje, że zgodnie z wnioskiem znak: ROŚ.6822.1.2018; zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia na rzecz Gminy Drużbice nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej: · w obrębie Zwierzyniec, gmina Drużbice, oznaczonej zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działki nr 428/1 o pow. 0,0098 ha, 447/1 o pow. 0,0020 ha wpisanej jako władanie samoistne: Lucyna Krajda 7/32 części, Zenona Okruszek 11/32 części, Anna Rogozińska 7/32 części, Jadwiga Rózga 7/32 części. 
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Od 1 lipca 2018r. w Powiecie Bełchatowskim wdrożony zostanie mechanizm podzielonej płatności. W modelu tym mogą uczestniczyć jedynie podmioty będące czynnymi podatnikami VAT.
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.