Piątek 20 paździenika 2017

Decyzja WS.680.5.2.2017 Starosty Bełchatowskiego, dotycząca nieruchomości położonej w obrębie 17 m.Bełchatowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 140/2.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.6853.41.2017 z dnia 11 października 2017 r. dotycząca udostępnienia nieruchomości w celu wykonania inwestycji polegającej na rozbiórce sieci elektroenergetycznej .
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Bełchatowskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020 - Ubezpieczenie nadwyżkowe".
 
Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.680.5.3.207 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości połozonej w obr. Mokracz, gm. Bełchatów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego Panu Janowi Dąbrówka i spadkobiercom po zmarłej Scholastyce Dąbrówka za  działki nr 301/5 o powierzchni 0,0084 ha, nr 302/1 o pow. 0,0095 ha, położone w obrębie Wolica, gminie Kleszczów, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kleszczów, co nastąpiło na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 269.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.1.2016.8.BM.PTk z dnia 05.04.2016 r.
Informacja  Starosty Bełchatowskiego o terminie i miejscu wyłożenia do  wglądu  osób  fizycznych,  osób  prawnych   i  jednostek organizacyjnych  projektu  operatu  opisowo – kartograficznego   ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji dla obrębów: NIWY, PODKLUCZE i PODŻAR,  położonych w gminie  SZCZERCÓW,  powiat bełchatowski,  woj. łódzkie.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Zakup podnośników, sprzętu do diagnostyki samochodowej, oraz prac wulkanizacyjnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie"
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 134/3 o pow. 0,0258 ha, położonej w obrębie Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zawiadomienie dotyczy zakupu podnośników, sprzętu do diagnostyki samochodowej oraz prac wulkanizacyjnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.