Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Sobota 24 czerwca 2017

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni w związku z realizacją projektu: Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów SP Nr. 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków EFS Zad. 1: Wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki zawodu: technik elektronik Zadanie 2: Wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki zawodu: technik systemów i urządzeń energetyki odnawialne.
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 część w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2104 o pow. 0,1354 ha, 2105/2 o pow. 0,4170 ha położonej w obrębie Łękińsko, gm. Kleszczów, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy wyposażenia pracowni nauki zawodu: technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej w związku z realizacją projektu:  "Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę wyposażenia pracowni w związku z realizacją projektu: Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr. 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zadanie 1: Wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki zawodu: technik elektronik. Zadanie 2: Wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki zawodu: technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę Nr 208/17 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka gruczołu krokowego w Powiecie Bełchatowskim w roku 2017.
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 04 miasta Bełchatów, oznaczonej zgodnie z obowiązującąewidencją gruntów jako działka nr 130/7 o pow. 0,0235 ha,
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego z dnia 16 maja 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawuie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego spadkobiercom Marcina Witkowskiego za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów  jako działki nr 920/4 i nr 931/4 położone w obrębie Piaski gm. Kleszczów.