Środa 03 czerwca 2020

Decyzja Starosty Bełchatowskiego, znak: WS.6821.2.5.2019 z dnia 16.03.2020, w sprawie nabycia przez Skarb Państwa wlasności nieruchomości i odszkodowania. Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 687/1 o pow. 0,0032 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców.
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości n0iezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzennie nr 6/20 Państowego Wojewódzkiego Łódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.
Informacja Starosty Bełchatowskiego  o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację   ewidencji  gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI,  położonego  w gminie  BEŁCHATÓW,  powiat bełchatowski,  woj. łódzkie.
 
Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.680.5.1.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. o uznaniu  za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Zawady gmina Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46 o pow. 1,8297 ha.
W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa,  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia.
"Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie."
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 413/16 o pow. 0,0022 ha, 413/18 o pow. 0,0242 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 413/11 o pow. 0,03 ha,  położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,11 ha,  położonej w obrębie Dębina, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.