Środa 03 czerwca 2020

ZARZĄDZENIE NR 19/2020  STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/2 o pow. 0,16 ha,  położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. pn „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.”
Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
 Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 44 o pow. 0,78 ha, położonej w obrębie Rogowiec, gmina Kleszczów oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04-02-2020

Zarządzenie

Zarządzenie nr 10 Starosty Bełchatowskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 40/320 części  w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 329 o pow. 0,25 ha, położonej w obrębie Grabek, gm.Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
04-02-2020

Zarządzenie

Zarządzenie nr 9 Starosty Bełchatowskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 137/1 o pow. 0,03 ha, nr 137/2 o pow. 0,01 ha  położonej w obrębie Dębina, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Starosta Bełchatowski realizujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu w dniu 28 stycznia 2020 r., decyzji znak: WS.683.80.2018 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Łobudzice gm. Zelów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 330/3 o pow. 0,0025 ha, 330/1 o pow. 0,0061 ha, 675/1 o pow. 0,0054 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Zelów, w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego nr 942.2017, znak: AB.6740.8.12.2017.3.MBk.AP z dnia 16.08.2017 r., dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice o długości 3350,00 m wraz z przebudową skrzyżowań/włączeń projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 1904E, budowie zjazdów”.
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, szczegóły w załączniku.
"Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie."
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.