Środa 03 czerwca 2020

Starosta Bełchatowski orzeka:o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016 r. wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Trząs, stanowiącej działkę nr 604 o pow. 1,65 ha położoną w obr. Trząs, gm. Kluki
Starosta Bełchatowski orzeka o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016 r. wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wierzchy Parzeńskie, stanowiącej działkę nr 1 o pow. 0,55 ha położoną w obr. Wierzchy Parzeńskie, gm. Kluki.
Starosta Bełchatowski orzeka:o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016 r. wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wierzchy Kluckie, stanowiącej działki nr 231 o pow. 0,02 ha, 379 o pow. 1,48 ha, 380 o pow. 1,74 ha, 409 o pow. 0,41 ha położone w obr.
Wierzchy Kluckie, gm. Kluki
Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300.
Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.
Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300. Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300."
Zapytanie ofertowe na zadanie o nazwie: "Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie". 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Termomodernizację dachu budynku DPS Bełchatów - OS".
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19".
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/84/19 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.