Niedziela 19 stycznia 2020

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
 
Dokumenty zgodne ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
W dniu 29 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Centrum OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie zaprasza na spotkanie skierowane do przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej dotyczące tematu.