Piątek 03 lipca 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, przewidzianych do realizacji od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie "Nowelizacja Ustawy o KGW - jak zrozumieć jej zapisy, jak je interpretować, jak zgodnie z nimi działać", które odbędzie się 17. 06. 2020 w godz. 15.00- 16.00.
W dniu 4 marca 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa,  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia.
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zdań publicznych w 2020 roku.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA