Środa 23 września 2020

Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 września br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Zelowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Wycieczka Gietrzwald, Kanał Elbląski, Olsztyn”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 26 sierpnia br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Piękno Kotliny Kłodzkiej i Dolnego Śląska”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 września br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta fundacji „Przekraczać granice” z/s w Kleszczowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Łączymy siły”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
04-08-2020

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na 2021 rok, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składania projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, inicjatyw w 2021 roku. Szczegóły w załączniku.
Organizacje pozarządowe mogą starać się o pożyczkę, udzielaną ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu woj. łódzkiego na szkolenie on-line, dotyczące oferty wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku dla obiektów użyteczności publicznej z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Szkolenie odbędzie się 23 lipca w godz. 10.00 – 12.00.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, przewidzianych do realizacji od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie "Nowelizacja Ustawy o KGW - jak zrozumieć jej zapisy, jak je interpretować, jak zgodnie z nimi działać", które odbędzie się 17. 06. 2020 w godz. 15.00- 16.00.
W dniu 4 marca 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie stosownymi uchwałami rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa,  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia.