Niedziela 08 grudnia 2019

Zapraszamy na spotkanie w dniu 28 maja 2019 r. skierowane do lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował  ponad 320 tys. zł na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2019. Jest to blisko pięćdziesiąt przedsięwzięć, z których mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać nieodpłatnie. Należą one do takich obszarów jak kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona i promocja zdrowia czy turystyka.
20-02-2019

Przekaż 1% OPP

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego uprawnionych do przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2018.
arząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach podjęcia działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" zapraszają strażaków ochotników do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY 2019.
Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków na ww. cel. W ramach tego zadania można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencję lub projekty informacyjne. 
Informacja ważna  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaprasza do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych  w roku 2019.
W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.