Sobota 18 stycznia 2020

Informacja ważna  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem Programu i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka konsultacje społeczne), na stronie internetowej Pow iatu Bełchatowskiego (zakładka organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Rozpoczęcie konsultacji przewidziano na dzień 11 października 2018 roku, natomiast zakończenie na 19 października 2018 roku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Organizacja zawodów sportowych w zakresie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ul Pabianickiej 17/19, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2018 r. (do godziny 15:30).
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 maja 2018 r.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 03.04.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic" - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Warsztaty żywieniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 3.500,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Zarząd Powiatu informuje, że 3 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic" w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Poznaj swój kraj - działania krajoznawcze w 100 - Rocznicę Odzyskania Niepodległości". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 4.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę nr 108/18 dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Prawie 22 tysiące złotych z powiatowej kasy wesprze tegoroczne akcje prozdrowotne, przygotowane przez organizacje pozarządowe. Zarząd Powiatu w Bełchatowie wybrał do dofinansowania cztery inicjatywy spośród kilkunastu ofert, biorących udział w konkursie.
Szkolenia, zawody, obozy sportowe, a także pikniki, rajdy i uroczystości zorganizują dla mieszkańców powiatu organizacje pozarządowe. Samorząd powiatu przekaże na ten cel prawie 280 tysięcy złotych.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 stycznia 2018 r.
W dniu 12 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia
w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.