Poniedziałek 09 grudnia 2019

Szkolenia, zawody, obozy sportowe, a także pikniki, rajdy i uroczystości zorganizują dla mieszkańców powiatu organizacje pozarządowe. Samorząd powiatu przekaże na ten cel prawie 280 tysięcy złotych.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 stycznia 2018 r.
W dniu 12 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia
w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.
 
W dniu 12 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2018 roku.
Uchwała Nr 392/17 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 21 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego  konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2018 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 371/17 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, w sekretariacie ( IIIp.) ul Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. (do godziny 15:30).
Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 26.09.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Regionalnego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego „ERSKA” w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pod nazwą: „XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej MOJA OJCZYZNA”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 6.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje o ofercie Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości "OPIRO" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Młodzieżowa Akademia Umiejętności - pomoc dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców. Do przedmiotowej oferty można składać uwagi.