Niedziela 09 sierpnia 2020

W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" zapraszają strażaków ochotników do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY 2019.
Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków na ww. cel. W ramach tego zadania można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencję lub projekty informacyjne. 
Informacja ważna  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaprasza do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych  w roku 2019.
W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 
W dniu 11 grudnia 2018 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. 
Informacja ważna  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem Programu i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka konsultacje społeczne), na stronie internetowej Pow iatu Bełchatowskiego (zakładka organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Rozpoczęcie konsultacji przewidziano na dzień 11 października 2018 roku, natomiast zakończenie na 19 października 2018 roku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Organizacja zawodów sportowych w zakresie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ul Pabianickiej 17/19, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2018 r. (do godziny 15:30).