Poniedziałek 09 grudnia 2019

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zmianie uległy formularze sprawozdań z wykonania zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szanowni Państwo!
Miło jest nam poinformować o zbliżającym się spotkaniu edukacyjno-doradczym, które zostanie poświęcone zagadnieniom dot. realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Istotnymi zagadnieniami prezentowanymi podczas spotkania będą m.in.: tworzenie budżetu w podziale na koszty bezpośrednie i koszty obsługi, wkład własny (osobowy, rzeczowy, finansowy), nowe zasady zawierania umów cywilo-prawnych oraz rozliczania jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach projektów.

 
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 10.04.2017 r. wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie dwie oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu ofert, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowych ofert.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 29.03.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Strapate Ranczo - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Odkryj siebie i swoje możliwości". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 1.300,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Szanowni Państwo!
Zachęcam do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego, bo w ten sposób możemy wspomóc fundacje i stowarzyszenia działające na terenie naszego powiatu, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Tak też przyczynimy się do wspierania lokalnych inicjatyw oraz wzmacniania poczucia solidarności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspierajmy rozwój naszego powiatu – przekażmy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy!
                                                                                                                     Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski
W dniu 21 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, a także z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku drugiego konkursu wspierającego finansowo od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, sieradzkim, wieruszowskim i w mieście Piotrków Trybunalski. Wnioski można składać do 15 marca 2017 roku. W pierwszym konkursie w 2016 roku, dzięki wsparciu środkami finansowymi oraz doradztwem specjalistycznym, powstało w ww powiatach 12 nowych organizacji.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował tegoroczne środki na realizację zadań publicznych w takich obszarach jak: kultura fizyczna, turystyka, kultura i sztuka czy upowszechnianie tradycji narodowych, tj. w sumie 276.600,00 zł.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 stycznia 2017 r.
W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, sportu i kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.