Niedziela 09 sierpnia 2020

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 371/17 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, w sekretariacie ( IIIp.) ul Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. (do godziny 15:30).
Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 26.09.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Regionalnego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego „ERSKA” w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pod nazwą: „XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej MOJA OJCZYZNA”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 6.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje o ofercie Stowarzyszenia Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości "OPIRO" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Młodzieżowa Akademia Umiejętności - pomoc dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców. Do przedmiotowej oferty można składać uwagi.
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zmianie uległy formularze sprawozdań z wykonania zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szanowni Państwo!
Miło jest nam poinformować o zbliżającym się spotkaniu edukacyjno-doradczym, które zostanie poświęcone zagadnieniom dot. realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Istotnymi zagadnieniami prezentowanymi podczas spotkania będą m.in.: tworzenie budżetu w podziale na koszty bezpośrednie i koszty obsługi, wkład własny (osobowy, rzeczowy, finansowy), nowe zasady zawierania umów cywilo-prawnych oraz rozliczania jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach projektów.

 
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 10.04.2017 r. wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie dwie oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu ofert, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowych ofert.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 29.03.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Strapate Ranczo - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Odkryj siebie i swoje możliwości". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 1.300,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Szanowni Państwo!
Zachęcam do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego, bo w ten sposób możemy wspomóc fundacje i stowarzyszenia działające na terenie naszego powiatu, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Tak też przyczynimy się do wspierania lokalnych inicjatyw oraz wzmacniania poczucia solidarności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspierajmy rozwój naszego powiatu – przekażmy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy!
                                                                                                                     Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski