Niedziela 09 sierpnia 2020

W dniu 21 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, a także z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku drugiego konkursu wspierającego finansowo od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, sieradzkim, wieruszowskim i w mieście Piotrków Trybunalski. Wnioski można składać do 15 marca 2017 roku. W pierwszym konkursie w 2016 roku, dzięki wsparciu środkami finansowymi oraz doradztwem specjalistycznym, powstało w ww powiatach 12 nowych organizacji.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował tegoroczne środki na realizację zadań publicznych w takich obszarach jak: kultura fizyczna, turystyka, kultura i sztuka czy upowszechnianie tradycji narodowych, tj. w sumie 276.600,00 zł.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 stycznia 2017 r.
W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, sportu i kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Organizacje pozarządowe otrzymają na przedsięwzięcia służące mieszkańcom powiatu w 2017 roku w sumie 340 tysięcy złotych. Trzeba opisać przedsięwzięcie, obliczyć koszty i wystartować w konkursie ofert. Pieniądze mają pomóc w organizacji działań z takich obszarów jak m.in. pomoc społeczna, w tym dla osób niepełnosprawnych, tradycje narodowe, zdrowie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania na rzecz dzieci i młodzieży, kultura fizyczna. W roku 2016 było ich sześćdziesiąt.
W dniu 8 grudnia 2016 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.  Zarząd Powiatu w Bełchatowie dokonał wyboru ofert Fundacji Młodzi Ludziom z siedzibą  w Borysławie, której to Fundacji powierzone zostanie prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczercowie i Kleszczowie.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 21.10.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie - Grocholicach  na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Grudniowe rocznice – cykl imprez poświęconych: 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grocholicach, 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 8.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie infromuje, że w dniu 29 lipca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" na realizację zadania publicznego z zakresu...