Uchwycili lato, złapali nagrody

linia

Rekordowa liczba 32 uczestników, 90 fotografii, 6 narodzonych osób - to efekty powiatowego konkursu fotograficznego „Złap lato”. Zwyciężył Mateusz Zawiasa i odebrał tablet z rąk bełchatowskiego starosty Waldemara Wyczachowskiego

Praktyka dla uczniów, pomoc dla działkowców

linia

Uczniowie klas budowlanych z Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie pomagają osobom potrzebującym, niepełnosprawnym i starszym w ramach zajęć praktycznych. Obecnie rozbudowują świetlicę spotkań działkowiczów w Rodzinnym Ogródku Działkowym „Poziomka” w Bełchatowie

Uczennice z Bawarii przeżyły w Bełchatowie polską przygodę

linia

O historii II wojny światowej w bunkrze w Konewce, szkoleniach sportowców w Spale i produkcji prądu w bełchatowskiej elektrowni m.in. dowiedzieli się uczniowie z Niemiec, którzy przyjechali do Bełchatowa w ramach wymiany młodzieży.

Przynieś makulaturę, dostaniesz drzewka i krzewy

linia

Drzewka jabłoni i śliwy, thuje golden szmaragd i Mr Bowling Ball oraz sadzonki ostrokrzewu aureo marginata zabiorą do domu mieszkańcy powiatu, którzy 1 października oddadzą makulaturę

Zbieraj nakrętki, pomóż chorej Amelce

linia

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie zachęca do zbierania plastikowych nakrętek. Można w ten sposób pomoc 14-letniej bełchatowiance, która wymaga kosztownej rehabilitacji

Ważne ustalenia XXII Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie

Informacja na temat budowy północnej i wschodniej obwodnicy miasta Bełchatowa

W związku z tym punktem w sesji uczestniczyli Maciej Plesiak i Marek Brodowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Andrzej Cymerman – pełnomocnik wojewody łódzkiego ds. systemów transportowych. Goście przedstawili radnym obecną sytuację prawno-ekonomiczną związaną z planowanymi inwestycjami drogowymi będącymi w kompetencjach GDDKiA. Przekazane informacje nie usatysfakcjonowały przedstawicieli samorządu powiatowego, w wyniku czego zostało sformułowane do Prezesa Rady Ministrów „Stanowisko Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie budowy północnej obwodnicy Bełchatowa” i przekazane do wiadomości Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, klubom parlamentarnym w Sejmie RP, Wojewodzie Łódzkiemu, Marszałkowi WŁ i GDDKiA.

Treść ww. dokumentu:

 

W związku z brakiem efektów dotyczących budowy obwodnic miasta Bełchatowa, zwracamy się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy północnej obwodnicy, jako priorytetowego zadania mającego niepodważalny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miasta i powiatu.

 

Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 25-10-2010 w podobny sposób ocenia konieczność budowy obwodnicy i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, cyt.: „Ministerstwo Infrastruktury zdaje sobie sprawę, iż budowa obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 w sposób optymalny przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na tej trasie oraz do rozwoju społeczno – gospodarczego na analizowanym obszarze”.

 

Pragniemy nadmienić, że w piśmie GDDKiA z dnia 24-08-2011 zawarta została informacja, iż w załączniku 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25-01-2011, budowa obwodnicy Bełchatowa wymieniona jest na liście zadań priorytetowych, możliwych do rozpoczęcia do roku 2013.

 

Stanowiska Rady powiatu bełchatowskiego, władz samorządowych, GDDKiA oraz byłego Ministerstwa  Infrastruktury  w sprawie konieczności budowy obwodnicy są zbieżne. W związku z powyższym apelujemy o zapewnienie środków finansowych na rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2013, gdyż 18.09.2013 wygasa stosowne pozwolenie na budowę.

 

Rada Powiatu w Bełchatowie”

Sprawa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie

 

Rada Powiatu w Bełchatowie podjęła uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego unieważniającego uchwałę dotyczącą likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie.

Przypomnijmy, Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu z dnia 23 maja br. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie. Wojewoda zarzucił Radzie Powiatu naruszenie przepisów prawa przy podejmowaniu tej uchwały polegające na niedopełnieniu obowiązku konsultacji uchwały z Forum Związków Zawodowych oraz niepoinformowaniu rodziców wychowanków o likwidacji placówki.

Zdaniem Rady Powiatu przepisy nie zostały naruszone, a procedura konsultacyjna i informacyjna została dochowana. U podstaw decyzji o w/w zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego leży także opinia, iż Wojewoda niedokładnie ocenił  materiały dowodowe dotyczące konsultacji unieważnionej uchwały.

Zdaniem Rady Powiatu, wszystkie procedury zostały dochowane. Naruszenia prawa, których według Wojewody dopuściła się Rada, są nieistotne i nie mogą skutkować nieważnością uchwały. Wojewoda nie dokonał oceny stopnia naruszenia prawa, dlatego trudno jest mówić o istotnym uchybieniu przepisów. W związku z tym skargę oraz podjęcie uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego uznano za konieczne i uzasadnione.

O ważności uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji MOW lub o jej nieważności zdecyduje teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)Przyjęty przez radnych „Program” jest kontynuacją działań podjętych przez samorząd powiatu dwa lata temu. Jego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 16-letnich dziewcząt. Tegoroczną edycją „Programu” zostanie objętych 545 mieszkanek powiatu bełchatowskiego. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

 

Podstawą do opracowania „Programu” był fakt, że zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego stanowi duży problem kliniczny i epidemiologiczny na całym świecie. Obecnie około 630 mln ludzi jest zakażonych wirusem HPV. Większość zakażeń HPV przebiega bezobjawowo. Przyjęcie „Programu” pozwoli na obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV, a także podniesie świadomość zdrowotną na temat zakażeń HPV, ich skutków oraz zasadności i celowości wykonywania badań cytologicznych.  Szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, ale nie są  finansowane z budżetu Ministra Zdrowia. Koszt realizacji powiatowego „Programu” - szacunkowo ok. 200 tysięcy złotych - zostanie poniesiony przez budżet Powiatu Bełchatowskiego. To oznacza, że szczepienia dziewczynek – mieszkanek powiatu (rocznik 1996) będą wykonywane dla nich nieodpłatnie.- Mając na uwadze zdrowie, rozwój i dobre samopoczucie mieszkańców naszego powiatu konieczne jest wdrażanie tego typu inicjatyw, które będą w przyszłości przynosiły wymierne efekty w postaci zdrowego społeczeństwa – napisał w uzasadnieniu do w/w uchwały starosta Szczepan Chrzęst.

 

Zmiana w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012-2014” - więcej rodzin zastępczych

 

Przyjęta uchwała zwiększa limit zawodowych rodzin zastępczych do 9 (dotychczas 7). Potrzeba tej zmiany ma związek z większą liczbą wydanych postanowień sądu w przedmiocie częściowego ograniczenia praw rodzicielskich i umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie w czterech rodzinach przebywa po troje dzieci, w jednej rodzinie powołanej w 2012 roku – pięcioro, w dwóch rodzinach wielodzietnych – przebywa łącznie dziesięcioro dzieci. W związku z dużą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zawodowych, pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, zasadnym jest utworzenie rodzin zawodowych, co spowoduje zwolnienie miejsc w pogotowiach rodzinnych, zabezpieczając jednocześnie potrzeby interwencyjnych umieszczeń w pogotowiach rodzinnych.  

 Więcej usług w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie

Powiatowe Centrum Sportu, jako powiatowa jednostka budżetowa, funkcjonuje od stycznia tego roku. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, aby amatorzy różnych dyscyplin sportowych mieli możliwość rozwijać i realizować swoje pasje i hobby. Obserwacje poczynione przez pierwsze półrocze działania PCS pokazały potrzebę wprowadzenia dodatkowych usług dla klientów. Radni podjęli zatem uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług sportowo-rekreacyjnych PCS.

Przyjęta uchwała wprowadziła:

- Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej - 3,00 zł /h (Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku osób niewidomych, dzieci niepełnosprawnych do lat 16 i osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ulga dotyczy również opiekuna osoby niepełnosprawnej).

- Zajęcia fitness – 9,00 zł/h

- Karnet na zajęcia  fitness (10 wejść na miesiąc) – 60,00 zł

- Zajęcia fitness w programie 50 - 5,00 zł/h

- Karnet na zajęcia  fitness w programie 50 (10 wejść na miesiąc) – 40,00 zł

- Karnet na zajęcia w Powiatowej Akademii Małego Sportowca (na miesiąc) – 90,00 zł

- Organizacja imprez okolicznościowych w obiektach PCS – 250,00/2h

- Wynajem sali fitness jednorazowo – 30,00 zł/h

- Wynajem sali fitness na zasadzie umowy – 20,00 zł/h

 


A. Zawodzińska, współpraca: A. Dembska


Tagi:

Partnerzy

Instytucje