Piątek 18 paździenika 2019

Radni powiatu V kadencji nadal pracują

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
W środę, 24 października, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Bełchatowie jeszcze V kadencji samorządu. Obrady rozpoczną się o godz. 13. Miejscem spotkania jest sala konferencyjna w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96. Pierwsza sesja nowej kadencji powinna być zwołana w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej, tj. licząc od 16 listopada br. 
zdjęcie
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
3. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego im Jana Pawła II w Bełchatowie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz zmiany statutów Placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie powiatu bełchatowskiego w 2019 r. stawek za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2018-2033.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Bełchatowskiego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2018 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.
13. Zapoznanie się ze skargami: na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, Starosty Bełchatowskiego i wypracowanie stanowiska.
14. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Bełchatowskiemu.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie za III kwartał 2018 roku.
16. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Inne tematy.
20. Zamknięcie sesji.
← powrót