Wtorek 07 lipca 2020

Radni zagłosują korespondencyjnie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
29 maja odbędzie się w trybie korespondencyjnym XIX sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni zagłosują w sprawie poszczególnych projektów uchwał na specjalnych kartach, które w dniu sesji muszą przekazać przewodniczącemu. W tym celu posłuży specjalna urna na dokumenty w starostwie. Wśród projektów uchwał są sprawozdania, jak np. „Raport o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2019”, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarowno porządek obrad, jak i materiały do poszczególnych punktów sesji dostępne są na platformie e-sesja.
zdjęcie
Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XVIII sesji z dnia 22 kwietnia 2020 r.
3. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Bełchatowskiego w roku 2019”.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Powiatowi Bełchatowskiemu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Bełchatowie do prowadzenia w tym celu działań.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bełchatów zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2020-2032.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Ścichawa.
15. Sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.
16. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Inne tematy.
19. Zamknięcie obrad.
A.Zawodzińska
Zespół ds. Prpmocji
Starostwo Powoiatowe w Bełchatowie
← powrót