Piątek 18 paździenika 2019

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
We wtorek 18 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 10.00 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. W porządku obrad przewidzianych jest 27 punktów.
zdjęcie
Do jednych z najważniejszych tematów IX Sesji Rady Powiatu należy zaliczyć: udzielenie Zarządowi Powiatu w Bełchatowie wotum zaufania, udzielenie Zarządowi Powiatu w Bełchatowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r, informacja na temat funkcjonowanie spółki PKS w Bełchatowie. Obrady będzie można oglądać w internecie.

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołów: VII sesji z dnia 8 maja 2019r. i VIII sesji z dnia 31 maja 2019 r.
3.Informacja na temat funkcjonowania spółki PKS w Bełchatowie.
4.Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie wotum zaufania.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bełchatowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie w pięcioletnie Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie w pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2019-2030.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na2019rok. 21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Bełchatowskiego.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
24.Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
25.Wnioski i oświadczenia radnych.
26.Inne tematy.
27.Zamknięcie obrad
 
_____________________________________
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót