Środa 17 lipca 2019

Historia powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

Powiat Bełchatowski w latach 1956 - 1974

 Na mocy rozporządzenia RM z dnie 12 listopada 1955r. W województwie łódzkim utworzono nowy powiat, którego siedzibą stał sie Bełchatów. Jego bazą terenowa stały się zachodnie, peryferyjne obszary powiatu piotrkowskiego. Powiat rozpoczął swoją działalność z dniem 1 styczna 1956r. Początkowo obejmował on gromady: Bińków, Bujny Szlacheckie, Chabielice, Dobrzelów, Gręboszów, Grocholice, Janów, Kamiń, Łękińsko, Parzno, Sromutkę, Suchcice i Wadlew. Uwzględniając prośby miejscowej ludności w 1958r. dołączono do powiatu bełchatowskiego miejscowości: Janinę, Michałów i Postękalice. Z dniem 1 stycznia 1962r.do powiatu przyłączono gromadę Szczerców.

Tak więc po tych wszystkich zmianach zmianach organizacyjnych powiat bełchatowski obejmował powierzchnię 707 km2, co stanowiło 4,1% obszaru województwa łódzkiego. Warunki przyrodnicze powiatu nie były zbyt korzystne. Poza nielicznymi wyjątkami, gleby nie są zbyt urodzajne - IV,V i VI klasy. Nie ma też większych rzek poza Widawką. Natomiast lesistość powiatu należała do największych w województwie łódzkim. Lasy obejmowały powierzchnię 24 460 ha, to jest 31,8%. Pod względem zasobów surowcowych powiat również nie należał do bogatych. Na skalę przemysłową eksploatowano żwir, piaski i gliny.

Utworzenie powiatu bełchatowskiego stało się dla nowych władz silnym bodźcem do energicznego rozwoju społeczno - gospodarczego ziemi bełchatowskiej. Należało zahamować masowy odpływ ludności Bełchatowa i powiatu do innych uprzemysłowionych regionów kraju. Trzeba było budować i rozbudować zakłady pracy, modernizować rolnictwo, rozwijać infrastrukturę, szkolnictwo, służbę zdrowia i inne dziedziny prowadzące do zabezpieczenia socjalnego ludzi.

Zakłady, które zbudowano lub rozbudowano zwiększające liczbę zatrudnionych to: Bełchatowskie Zakłady Przemysłu, Bawełnianego, różnego rodzaju spółdzielnie produkcyjne, takie jak: Spółdzielnia Pracy "Samodział Polski" w Grocholicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarka Szczerców, Fabryka Cukrów "Milko" w Bełchatowie, Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych, Spółdzielnia Inwalidów "Telsin", Spółdzielnia Pracy "Czyn Majowy".

Należało też zabezpieczyć ludziom mieszkania. W ramach budownictwa wybudowano Osiedle 1000 -lecia, rozpoczęto budowę Osiedla Wolność, zabudowano nowe bloki przy ulicach: Fabryczna, Sienkiewicza, czy 19 Stycznia. Rozwijało się również z pomocą władz budownictwo jednorodzinne, w ramach którego w latach 1956 - 1973 wybudowano 342 domy. Inne inwestycje budowlane to zabudowanie Państwowego Ośrodka Maszynowego, Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych czy budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, obecnie Urzędu Miasta. Na terenie powiatu zbudowano 23 remizy dla Ochotniczych Straż Pożarnych.

W zakresie wychowania, oświaty i kultury zbudowano 20 szkół "Pomników  Tysiąclecia, Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie o 15 izbach lekcyjnych, Bełchatowskie Przedszkole na 120 miejsc. Dla nauczycieli wiejskich oddano 9 budynków mieszkalnych. Zbudowano 3 Wiejskie Domu Kultury oraz Pawilon Książki w Bełchatowie.

Dla podniesienia zdrowotności społeczeństwa wybudowano przychodnię obwodową w Bełchatowie oraz wiejskie  ośrodki zdrowia w Drużbicach, Grocholicach i w Klukach, ponadto apteki wiejskie w  Kleszczowie i w Klukach. W 1956r personel medyczny Bełchatowa i powiatu stanowił 27 osób ( lekarze, farmaceuci, pielęgniarki), a w 1972r. 108 osób stanowiło obsługę medyczną. Wielką pomoc świadczyła Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bełchatowie.

Powiat bełchatowski zaliczany był do powiatów rolniczych, gdyż 53,5% ludności utrzymywało się z pracy w tej branży. Produkcją rolną w powiecie zajmowały się gospodarstwa państwowe (PGR Dobiecin, Państwowe Gospodarstwo Rybackie - Kluki), spółdzielnie produkcyjne (Głupice, Łękińsko), 123 kółka rolnicze i 9463 indywidualne gospodarstwa rolne. Lata 1965 - 1972 to intensywna elektryfikacja rolnictwa w powiecie. W tym czasie zelektryfikowano 6298 gospodarstw. Pozostało do elektryfikacji 770 gospodarstw. W latach 1956 - 1973  zmeliorowano 5947ha łąk i pastwisk i uregulowano38 km koryt rzek. W tym samym czasie wybudowano i oddano do użytkowania na wsiach 42,3 km wodociągów, poprawiając tym samym zaopatrzenie wsi i rolnictwa w wodę. Tempo globalnej produkcji rolniczej w powiecie bełchatowskim w latach 1961 - 1971 wyniosło 4, 9%. Wśród zbóż najbardziej rozpowszechniona była na terenie powiatu uprawa żyta stanowiąca 44,9% całej powierzchni uprawnej. Jego zaletą było to, że udaje się ono na lekkich, a nawet piaszczystych glebach. W produkcji zwierzęcej przeważał wzrost pogłowia trzody chlewnej oraz bydła mlecznego. Ze względu na postępującą mechanizację rolnictwa w powiecie bełchatowskim malało pogłowie koni i na koniec 1973r. Przypadało na 100ha użytków 11,5 sztuki. Była to najniższa obsada koni w województwie łódzkim.

Ważnym elementem działalności władz powiatowych była sprawa infrastruktury drogowej. W latach 1956 - 1973 wybudowano 90 km dróg o nawierzchni twardej, w tym 81 km w ramach czynów społecznych ludności miejscowej: zbudowano 18 mostów, co pozwoliło na uzyskanie nowych ciągów drogowych. Największy wysiłek skierowano na modernizację dróg powiatowych. Zmodernizowano182 km dróg istniejących i ulepszono 171 km dróg lokalnych. Wraz z rozwojem infrastruktury przemysłowej i drogowej zwiększył się transport w powiecie. W latach 1956 -1973 liczba pojazdów mechanicznych w powiecie wzrosła 44 razy. Usługi w zakresie łączności świadczyło 14 placówek pocztowo - telekomunikacyjnych, w tym 13 na terenie wiejskim. W Bełchatowie istniał Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny obsługujący miasto i powiat. W stosunku do 1956r. Liczba abonentów telefonicznych w 1973 wzrosła trzykrotnie.

Lata 1956 - 1973 to dynamiczny rozwój miasta i powiatu zarówno pod względem przemysłowym jak i rolniczym. Sytuacją rzucającą szczególnie jasny snop światła na przyszły rozwój miasta i powiatu maiło odkrycie złóż węgla brunatnego.. Wielkość złóż oszacowano na 2,2 miliarda ton, grubość złoża wynosiła od 52 do 65 metrów przy głębokości zalegania 120 m. Na bazie tego bogactwa naturalnego władze centralne postanowiły zbudować kombinat paliwowo - energetyczny. Rozpoczęto prace przygotowawcze. Jednak sytuacja międzynarodowa i brak pieniędzy państwa na inwestycje spowodowały przesunięcie budowy na lata 70 - te i 80 -te.

W międzyczasie Sejm PRL na wniosek rządu podjął 29 listopada 1972r. ustawę o nowym podziale administracyjno - gospodarczym kraju. Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi działająca na mocy ustawy sejmowej uchwała nr XIX/100/72 na sesji w dniu 9 grudnia 1972r utworzyła na terenie powiatu bełchatowskiego 7 jednostek administracyjno - przestrzennych, w tym 6 gmin wiejskich: Bełchatów, Drużbice, Grocholice, Kleszczów, Kluki i Szczerców oraz miasto Bełchatów. Rok 1973 to przekazywanie kompetencji powiatowych poszczególnym gminom i miastu, a z dniem 1 stycznia 1974 powiat bełchatowski przestał istnieć.

Powiat Bełchatowski od 1998 r.

Ponowne przywrócenie powiatu nastąpiło na mocy ustawy Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1998r. Obecnie powiat bełchatowski rozciąga się na obszarze 971 km2.  Obejmuje dwie aglomeracje miejskie: Bełchatów oraz Zelów i szesc gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców, Rusiec. W powiecie mieszka ponad 113 tysięcy osób z czego w stolicy powiatu - Bełchatowie 65 tys. Powiat bełchatowski charakteryzuje duże zalesienie i liczne zbiorniki wodne, co stwarza dobre warunki do uprawiania turystyki i jednocześnie do jej organizacji. Z uroków przyrody korzystają z powodzeniem gospodarstwa agroturystyczne. Turystą sprzyjają oznakowane trasy i ścieżki rowerowe. W regionie zachowało sie wiele zabytkowych kościołów drewnianych i urokliwych zespołów dworsko - parkowych. Ośrodki wypoczynkowe i luksusowe hotele są chętnie odwiedzane przez biznesmenów  oraz grupy szkoleniowe. W sumie na terenie powiatu dostępnych jest 1000 miejsc noclegowych, w tym 350 o wysokim standardzie.

W życiu gospodarczym dominuje przemysł wydobywczy i energetyczny. Ogromne znaczenie mają również małe i średnie firmy, których w sumie działa około 8000. Przemysł w powiecie skupiony jest w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym w Rogowcu, gdzie dominuje przemysł wydobywczy, elektroenergetyczny, gumowy, materiałów budowlanych.

Przedsiębiorstwa, które dominują w powiecie to Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. Oraz Elektrownia"Bełchatów" S.A. W marcu 2004r. spółki te weszły w skład holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., do którego należą również: Elektrownia Opole S.A.,Elektrownia Turów S.A., Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S. A. BOT KWB Bełchatów S.A. Aktualnie prowadzi eksploatację węgla brunatnego z pola "Bełchatów" oraz rozpoczęła prace związane z udostępnieniem pola "Szczerców".

Powiat bełchatowski jest powiatem ekologicznym, choć silny jest tutaj przemysł wydobywczy. Zarówno kopalnia jak i elektrownia posiadają certyfikaty zaświadczające o przyjaznej środowisku produkcji. Samorząd powiatowy prowadzi od ponad 5 lat selektywną zbiórkę odpadów. W całym powiecie rozstawione są komplety pojemników na białe i kolorowe szkło, na plastik i makulaturę. W Bełchatowie prowadzone jest też zbiórka odpadów organicznych. We wszystkich gminach naszego powiatu funkcjonują punkty zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych zaopatrzonych w odpowiedni osprzęt. Szeroko prowadzona jest również edukacja ekologiczna. wśród mieszkańców.  

Od 2006 r. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pod przewodnictwem Jarosława Brózdy - Starosty Bełchatowskiego rozwinęło partnerstwo międzyregionalne Powiatu Bełchatowskiego nawiązując liczne kontakty w kraju i za granicą. Starosta Jarosław Brózda podpisał umowy partnerskie z Berchtesgadener Land (Niemcy), Rejonem Żółkiewskim (Ukraina), Powiatem Proszowickim, Powiatem Myślenickim oraz z Powiatem Kętrzyńskim.

Za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska Starostwo Powiatowe w Bełchatowie otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia, jak np. tytuł: „Lidera Polskiej Ekologii – 2007 r.” za gospodarkę odpadami i działania minimalizujące zagrożenia dla środowiska oraz mieszkańców powiatu, a także tytuł „Promotora Ekologii”. Starostwo znalazło się w gronie 16 zwycięzców z całego kraju w tej kategorii. W 2009 r. zdobyło tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii” w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W lutym 2010 roku Powiat Bełchatowski jako jedyny powiat w kraju został uhonorowany „Europejską Nagrodą Ekologiczną”. Ponadto Starostwo Powiatowe w Bełchatowie jako jeden z dwóch samorządów otrzymało tytuł „Samorząd Przyjazny Środowisku” w kategorii „Powiat Przyjazny Środowisku”. Powiat Bełchatowski pokazuje, iż pomimo występującego w regionie przemysłu wydobywczego, można prowadzić ze znakomitym skutkiem działania proekologiczne. Dbając o zdrowie najmłodszych nasz powiat rozpoczął także budowę Powiatowego Centrum Sportu, na który składać się będzie wiele obiektów rekreacyjnych.

Powiat Bełchatowski w szczególny sposób dba o pamięć o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski. Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda był wnioskodawcą i inicjatorem przyznania Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego”. Jest to jedyny taki tytuł nadany przez samorząd powiatowy w Polsce. Powiat jest co roku organizatorem i propagatorem imprez patriotycznych i obchodów świąt państwowych w regionie, wspomaga środowiska kombatanckie i organizacje pozarządowe kultywujące tradycję walk o wolną Polskę. W powyższą działalność angażuje młodzież szkolną wychowując ją w duchu patriotyzmu i tradycji narodowej, przypomina jej o ciągłości obowiązku wobec Polski. Uczy mieszkańców Powiatu, że ojczyzna zaczyna się w sercach, że naród przetrwa, jeżeli rodzina nauczy swoje dzieci, jak być Polakami i że fundamentem naszej siły jest patriotyzm.

Powiat wspiera także działalność polskiego harcerstwa. Jest współorganizatorem Złazów Łękawiaków przypominających o walce harcerstwa o niepodległą Polskę. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych i społecznych, np. corocznie organizuje, współorganizuje i wspiera Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Dni Seniora (pomoc emerytom i rencistom Powiatu Bełchatowskiego), Ogólnopolskie konferencje diabetyków, wspiera Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pokazując jego uczestnikom, ze są pełnowartościowymi obywatelami naszego kraju.

W bieżącym roku jest także jednym z głównych inicjatorów prowadzonej akcji bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) powodującego u kobiet raka szyjki macicy. Szczepieniem zostały objęte wszystkie dziewczynki w wieku lat 16 mieszkające na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Akcja ta zapobiegnie w przyszłości zachorowalności na raka szyjki macicy wśród kobiet z regionu bełchatowskiego (w Polsce umiera z tego powodu 5 kobiet dziennie). Pomaga w ten sposób krajowi w walce z nowotworami (szczepionki nie są refundowane przez państwo) i wskazuje społeczeństwu, iż poprzez odpowiednią profilaktykę można zapobiegać groźnym chorobom.

Trzeba również wspomnieć, że Starosta aktywnie uczestniczy w pracach Związku Powiatów Polskich, gdzie zasiada w komisji rewizyjnej oraz jest wiceprzewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego.