Czwartek 27 kwietnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 38/2017 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
26-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
Zamawiający: Powiat Bełchatowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 2 edycji szkolenia z odnawialnych źródeł energii (OZE), każda obejmująca szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV oraz szkolenie z zakresu pomp ciepła w związku z realizacją projektu pn.: „Kosmiczna wiedza – kursyl Przeprowadzenie 2 edycji szkolenia z odnawialnych źródeł energii (OZE), każda obejmująca szkoi szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
24-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Przeprowadzenie 8 edycji 2-etapowego szkolenia z IPC (Association Connecting Electronics Industries) ...
18-04-2017

Ogłoszenie o zamówieniu na: dostawę wyposażenia pracowni w związku z realizacją projektu: Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr. 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zadanie 1: Wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki zawodu: technik elektronik. Zadanie 2: Wyposażenie i sprzęt do pracowni nauki zawodu: technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
07-04-2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania o nazwie: "Przebudowa pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie na pracownię samochodową".
04-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Powiat Bełchatowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie 4 edycji kursu w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) w związku z realizacją projektu pn.: „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
04-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Powiat Bełchatowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu zaprasza do złożenia oferty na:  Przeprowadzenie 2 edycji szkolenia z odnawialnych źródeł energii (OZE), każda obejmująca szkolenie  z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV oraz szkolenie z zakresu pomp ciepła w związku z realizacją projektu pn.: „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
04-04-2017

Ogłoszenie nr 56840-2017 z dnia 2017-04-03 o Udzieleniu Zamówienia: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Niwy, Podklucze i Podżar, położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.
31-03-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie na pracownię samochodową.