Czwartek 02 lipca 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, przewidzianych do realizacji od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.
"Ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Bełchatowski w 2020 roku wraz ze specyfikacją warunków postępowania".
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych - II postępowanie." Szczegóły w załączniku.
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie publiczne pod nazwą "Montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Belchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych - II postępowanie". 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego spadkobiercom po zmarłym Panu Józefie Woszczyku za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 245/3 o powierzchni 0,0034 ha, nr 246/3 o powierzchni 0,0047 ha, położone w obrębie nr 0013 Łuszczanowice, gminie Kleszczów, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kleszczów, co nastąpiło na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1424.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.5.2019.8.TP.DA z dnia 04.11.2019 r. polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 101402E – ul. Miłej w Kleszczowie od ul. Ustronnej do ronda w Łuszczanowicach (o długości  692,07 m od kilometra 0+740,37 do 1+432,44), wraz z infrastrukturą techniczną.
Ogłoszenie o zamówieniu - montaż dźwigu osobowego.Szczegóły w załączniku.
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o  ieuregulowanym stanie prawnym (nr działki 196 o pow. 4,1142 ha położonej w obrębie Bukowa, gm. Bełchatów).
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły w załączniku.
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Bełchatowskiegoz dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego WI.272.1.2020 - montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie z uwzględnieniem wymagań dostepu dla osób niepełnosprawnych.