Poniedziałek 19 marca 2018

Ogłoszenie z dnia 14 marca 2018 r. o zamówieniu usługi o nazwie: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Kalisko – Kąsie i Rząsawa położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania: "Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku” - II postępowanie
Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Decyzja z dnia 6 marca 2018 r. WS.6821.2.3.2017 o wywłaszczeniu na rzecz Miasta Bełchatów nieruchomości o nieuregulowanym tanie prawnym, położone w obrębie 11 m. Bełchatowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 9/1 o pow. 0,0857 ha, 9/3 o pow. 0,0258 ha, 9/5 o pow. 0,0970 ha.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego Panu Janowi Kukwa i spadkobiercom po zmarłej Pani Barbarze Kukwa  za  działkę nr 88/12 o powierzchni 0,0019 ha, położoną w obrębie Kleszczów, gminie Kleszczów, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bełchatowskiego, co nastąpiło na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1279.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego Pani Anny Semerat i spadkobiercom po zmarłym Panu Jerzym Semerat  za  działki nr nr: 22/4 o  powierzchni 0,0028 ha, 218/3 o pow. 0,0088 ha, położone w obrębie Kleszczów, gminie Kleszczów, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bełchatowskiego, co nastąpiło na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1279.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowaną, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa, położone w obrębie Czyżów, gmina Kleszczów, o łącznej powierzchni 7,0643 ha oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.