Piątek 23 sierpnia 2019

O B W I E S Z C Z E N I E S t a r o s t y B e ł c h a t o w s k i e g o  stosownie do art. 23 i art.12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej - IV postępowanie.
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomość niezabudowaną, będącą we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 293/5 o pow. 0,0036 ha, położoną w obrębie Zdzieszulice Górne, gm. Bełchatów na rzecz właścicieli Nieruchomości przyległej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego wraz ze specyfikacją warunków przetargu.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Grudna gm. Szczerców, oznaczonej jako działka nr 315/5 o pow. 0,0026 ha, objętej decyzją Starosty Bełchatowskiego nr 1567.2018, znak: AB.6740.8.8.2018.5.1.EM.MJ.BM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna.
DECYZJA WS.6821.2.6.2018 o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu w przedmiocie realizacji celu publicznego – w rozumieniu art 6, pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności udziału wynoszącego 40/320 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 329 o pow. 0,25 ha, położonej w obrębie Grabek, gm. Szczerców.
Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 147/4 o pow. 0,0285 ha, położonej w obrębie 01 miasta Bełchatów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.