Piątek 18 paździenika 2019

Na podstawie art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018. poz. 2204Z póź. zm./ oraz art. 104 k.p.a. /t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na wniosek NEXERA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej nr działki 43 o pow. 1,1528 ha położonej w obrębie Zwierzyniec, gm. Drużbice stanowiącej własność zmarłego Pana Jana Morawca, przez udzielenie NEXERA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie nad nieruchomością przewodów i urządzeń łączności publicznej, które stanowi napowietrzna kanalizacja kablowa, w postaci kabla światłowodowego umiejscowionego na słupach energetycznych, stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte ww. postępowanie.
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ.
Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Łobudzice gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 278/1 o pow. 0,0015 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Zelów w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego o zatwierdzeniu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Łobudzice gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 330/3 o pow. 0,0025 ha, 330/1 o pow. 0,0061 ha, 675/1 o pow. 0,0054 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Zelów w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego o zatwierdzeniu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Starosty Belchatowskiego WS.683.79.2018   o postępowanua administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Łobudzice gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 329/3 o pow. 0,0039 ha, nr 329/1 o pow. 0,0062 ha, nr 673/1 o pow. 0,0045 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Zelów w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego o zatwierdzeniu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Starosty Belchatowskiego WS.683.72.2018  o postępowanua administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Łobudzice gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 221/9 o pow. 0,0039 ha, 661/1 o pow. 0,0045 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Zelów w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego o zatwierdzeniu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia- Łobudzice, gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 221/5 o pow. 0,0039 ha, nr 657/1 o pow. 0,0043 ha.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia- Łobudzice, gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/2 o pow. 0,0106 ha..
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości, położonej w obrębie Kolonia- Łobudzice, gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 241/2 o pow. 0,0037 ha, nr 279/1 o pow. 0,0010 ha.