Sobota 16 stycznia 2021

Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. z.s. w Konstancinie-Jeziorna w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, w związku z wydaną decyzją Starosty Bełchatowskiego z dnia 30 lipca 2019 r., znak: WS.6853.41.2019 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 200, położonej w obrębie Wielopole, gmina Bełchatów.
PCPR w Belchatowie informuje, że 20 sierpnia br. złożona została oferta realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji spolecznej osob niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020 roku pn."Amazonki - drugie życie po chorobie" przez Bełchatowskie Stowarzyszenie "Amazonki" z siedzibą w Bełchatowie.
PCPR w Belchatowie informuje, że 20 sierpnia br. złożona została oferta realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji spolecznej osob niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020 roku pn."Wycieczka Gietrzwałd, Kanala Elbląski, Olsztyn" przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Zelowie.
13-08-2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostaę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urzadzeń wielofunkcyjnych i telewizorów w związku z realizacja projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
12-08-2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Bełchatowski w 2020 roku wraz ze specyfikacją  warunków postępowania
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Bełchatowskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Bełchatowskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19
Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów znak: KWB/D/924/DI/500/DIZ/272/IZG-02/90/2020 zamierza wywłaszczyć pod działalność górniczą (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: eksploatacja powierzchniowa oraz obsługa eksploatacji powierzchniowej) nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Dębina, gmina Kleszczów, oznaczone zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działki nr 343/1 o pow. 0,02 ha, 343/2 o pow. 0,74 ha, 359 o pow. 0,02 ha wpisane jako własność: Barbara Kucharska w 2/4 częściach, Czesława Kucharska w 1/4 części, Lesław Kucharski w 1/4 części (nie odnaleziono dokumentu własności).