Piątek 18 paździenika 2019

Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości, położonej w obrębie Kolonia- Łobudzice, gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 256/5 o pow. 0,0041 ha, nr 256/7 o pow. 0,0040 ha.
Starosta Bełchatowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości, położonej w obrębie Kolonia- Łobudzice, gm. Zelów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 256/9 o pow. 0,0038 ha, nr 256/11 o pow. 0,0037 ha, nr 266/6 o pow. 0,0018 ha, nr 266/8 o pow. 0,0019 ha, nr 266/10 o pow. 0,0019 ha.
arząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach podjęcia działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomość niezabudowaną, będącą własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarząd Powiatu w Bełchatowie oglasza zamówienie usługi: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Adamów i Józefów, położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski , woj. łódzkie.
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 686/2 o pow. 0,93 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.