Środa 03 czerwca 2020

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07 listopada 2019 r. decyzji znak: WS.683.83.2015 ustalającej odszkodowanie na rzecz Pana Jana Kukwa i spadkobierców po zmarłej Barbarze Kukwa za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 88/12 o powierzchni 0,0019 ha, położona w obrębie Kleszczów, gminie Kleszczów, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem pod drogę publiczną zgodnie z Decyzją Starosty Bełchatowskiego nr 1279.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014 r.”
"Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19."
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2020 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Ogłoszenie o zamówieniu na:

Zadanie 1: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300.”
Zadanie 2: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.”
Zarządzenie Nr 84/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie termomodernizacji budynku dachu Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie. 
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania o nazwie: "Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego przy ul.  Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie". 
Informacja z sesji otwarcia ofert  dla zadania pod nazwą: Termomodernizacja dachu budynku DPS w Bełchatowie.". Szczegóły w załączniku.
 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane  "Termomodernizacja dachu budynku DPS Bełchatów - OS"