Piątek 20 września 2019

Starosta Bełchatowski informuje, iż na podstawie art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018. poz. 2204/ oraz art. 104 k.p.a. /t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096/  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej nr działki 6 o pow. 4,9116 ha położonej w obrębie Zawadów, gm. Bełchatów będącej we władaniu samoistnym Adam scy Krężka, przez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów zezwolenia na przeprowadzenie “Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV”, która będzie polegała na demontażu przewodów typu AFL. 3X35 mm². Całkowite udostępnienie nieruchomości wynosi dł. 130 mb x 10 m = 1300 m².
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte ww. postępowanie.
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 147/4 o pow. 0,0285 ha, położonej w obrębie 01 miasta Bełchatowa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na kandydatów na stanowisko animatora sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu 2019". Głównym zadaniem  animatora sportu będzie organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w kompleksie sportowym wybudowanym w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012", znajdującym się przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Wymagane dokumenty należy składać do 10 stycznia 2019 r. 
Zawiadomienie o ustaleniu odszkodowania WS. 683.33.2018 za udzialy w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie 0041 Piotrków Trybunalski działki nr 200/1 i nr 207/2.
Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań: Zadanie 1: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2019 roku na terenie kodu pocztowego97-400 i 97-300.” Zadanie 2: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2019 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300”.
W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 
Zarządzenie nr 103/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania dopublicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 101/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 100/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia