Poniedziałek 17 lutego 2020

Starosta Bełchatowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej o r z e k a zobowiązać każdoczesnego właściciela, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Łękawa gmina Bełchatów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 618 o pow. 0,8705 ha, do jej udostępnienia, w celu przeprowadzenia „Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV”.
Starosta Bełchatowski, Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej o r z e k a  zobowiązać każdoczesnego właściciela, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Zawadów gmina Bełchatów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6 o pow. 4,9116 ha, do jej udostępnienia, w celu przeprowadzenia „Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV”.
ZARZĄDZENIE NR 45/2019 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem zabudowań), stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
O B W I E S Z C Z E N I E  S t a r o s t y B e ł c h a t o w s k i e g o  stosownie do art. 23 i art.12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
O B W I E S Z C Z E N I E  S t a r o s t y B e ł c h a t o w s k i e g o stosownie do art. 23 i art.12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
O B W I E S Z C Z E N I E S t a r o s t y B e ł c h a t o w s k i e g o  stosownie do art. 23 i art.12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wraz z załącznikiem.
Zarząd Powiatu w Bełchatoswie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, przewidzianych do realizacji od dnia 15 czerwca 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.