Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 26/15 o pow. 0,3697 ha, położonej w obrębie 12 m. Bełchatów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium oraz ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 26/15 o pow. 0,3697 ha, położonej w obrębie 12 m. Bełchatów dostępne w załącznikach.
Uchwała Zarządu Powiatu w Bełchatowie nr 276/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Bełchatowskiego, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium oraz ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bełchatowskiego, położonej w obrębie 09 miasta Bełchatowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 533/11 o pow. 0,1713 ha i działka nr 880 o pow. 0,0282 ha dostępne w załącznikach.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie.
Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tym zagrożeniom. Wszelkie informacje dostępne w linku: https://spbelchatow.bip.gov.pl/cyberbezpieczenstwo/zasady-bezpieczenstwa-w-sieci-teleinformatycznej.html 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19, od dnia 31.05.2023 r. na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.
Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, jednostce ewidencyjnej Rusiec – gmina, w obrębie Dąbrowa Rusiecka, oznaczonej jako działka nr 780. Szczegóły w załączniku.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 18.05.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga szachowa”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 2.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 513/2 obr. Rusiec.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Bełchatowie  i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Głuchowskiego w Bełchatowie. Oferty należy składać do 31 maja br. w bełchatowskim starostwie.  Szczegóły w załącznikach.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego w sprawie zmiany decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dotycząca dz. nr 549 obr. Korablew, gm. Rusiec - dla realizacji inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN PE160 relacji Szczerców- Rusiec- Kiełczygłów.
 
Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawieniaw trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.