Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 23.03.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Piłkarski Klub Seniora z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Obchody jubileuszu 95-lecia piłki nożnej w Bełchatowie”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 8.500 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 17.03.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 1.900,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
 
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W dniu 7 marca 2023 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie Uchwałą nr 98/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Informacja dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powoływanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2023. Termin zgłaszania kandydatur rozpoczyna się w dniu 8 lutego 2023 r. a kończy w dniu 15 lutego 2023 r. Zgłoszenie kandydatury danej osoby odbywa się na formularzu, stanowiącym załącznik do ww. uchwały (załącznik do artykułu)..
Dokumenty zgodne ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Jak napisać dobrą ofertę zadania publicznego i wygrać konkurs? Członkowie organizacji pozarządowych - to spotkanie jest dla Was!