Piątek 21 stycznia 2022

starostwo gl
Od dzisiaj, 19 stycznia, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych, które będą oceniać oferty zadań publicznych, realizowanych w bieżącym roku i dotowanych z budżetu powiatu. Mają na to czas do 31 stycznia.
kasa
31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ponieważ obowiązek sprawia kłopot organizacjom, podpowiadamy, że w czwartek można wziąć udział w webinarze na temat, jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO?
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w zalączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Szczegóły  w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Szczegóły w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Szczegóły w załączniku.
Dokumenty zgodne ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 

 
Program wspołpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.