Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Tematyka i prelegenci Forum

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Przemowa inauguracyjna Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr

 


 

Temat: Sprawiedliwa transformacja regionu bełchatowskiego - czynniki sukcesu i strategiczne rekomendacje

O słabościach i mocnych stronach regionu bełchatowskiego, ocenionych okiem naukowców, mówiły prof. Aleksandra Nowakowska i Agnieszka Rzeńca z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem prof. A. Nowakowskiej, Bełchatów jest przestrzenią specyficzną i niepowtarzalną, i choćby dlatego nie ma przykładu transformacji z innego miejsca, który można by tutaj skopiować i wdrożyć. Profesor dodała, że dobre pensje i stabilne miejsca pracy nas rozleniwiły. Ponadto brakuje nam wewnętrznej, tj. społecznej integracji i dialogu. Do tego doszło jeszcze zjawisko depopulacji związane z wypływem młodych ludzi do innych ośrodków. Jakie dodatkowe pomysły na przyszłość regionu bełchatowskiego zaproponowały ekspertki z UŁ dowiecie się Państwo z powyższego materiału wideo.
 

Prelegent: dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska

Doktor habilitowany (2012), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, współzarządzania, procesów innowacji i strategii rozwoju. Autorka 6 monografii, ponad 120 artykułów i rozdziałów w monografiach. Wykładowca w uczelniach zagranicznych. Realizatorka ponad 60 projektów aplikacyjnych realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi. Autorka licznych strategii rozwoju miast i regionów, koncepcji marketingowych, programów rewitalizacji, strategii innowacji, planów zintegrowanych, systemów monitoringu i ewaluacji, koncepcji rozwoju smart city. Realizatorka projektu „Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym" - projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prelegent: dr Agnieszka Rzeńca

Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi prace naukowe z zakresu ekonomii środowiska i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy miast oraz procesów sprawiedliwej transformacji. Współpracuje z samorządami w zakresie opracowania i realizacji dokumentów strategicznych: programów rewitalizacji, strategii rozwoju, planów adaptacji miast do zmian klimatu. Autorka wielu publikacji, w tym raportu o stanie polskich miast „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu”. Realizatorka projektu „Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym" - projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 

Temat: Transformacja powiatu bełchatowskiego w kontekście rozwoju kształcenia zawodowego

Katarzyna Kleska, Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Transformacji Powiatu Bełchatowskiego, powiedziała w swojej prelekcji o wyzwaniach w obszarze kształcenia zawodowego, jakie wymusi restrukturyzacja regionu. - Zawodami przyszłości nie będą tylko profesje związane z branżą IT, jak np. UX Designer, Product Owner czy programista – powiedziała K. Kleska. - Znaczenie będą mieć także umiejętności, takie jak przedsiębiorczość, radzenie sobie w grupie, umiejętności obywatelskie. Jako samorząd powiatu, prowadzący szkoły ponadpodstawowe i branżowe, musimy reagować na potrzeby pracodawców i mieć informacje o zawodach deficytowych. Jakie działania z zakresu rozwoju bazy edukacyjnej podejmuje powiat bełchatowski dowiedzą się Państwo w powyższym materiale wideo.
 

Prelegent: Katarzyna Kleska

Magister pedagogiki w zakresie doradztwa zawodowego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej oraz kolejne na kierunku Executive Master of Business Administration. Ostatnie 19 lat przepracowała w strukturach JST. Od 2004 r. do 2019 r. zatrudniona była w Urzędzie Miasta Bełchatowa, m.in. na stanowisku Dyrektora Kancelarii Prezydenta oraz Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Od 2019 r. pracuje w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie na stanowisku Sekretarza Powiatu. Od trzech lat jest zaangażowana w koordynację działań podejmowanych przez Powiat Bełchatowski w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej Regionu Bełchatowskiego. Pełni funkcję Pełnomocnika Starosty Bełchatowskiego ds. transformacji powiatu bełchatowskiego.
Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Starostę Bełchatowskiego, który opracował kilkanaście przedsięwzięć do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.
Została powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego do Rady ds. Innowacji Przemysłu Województwa Łódzkiego. W Radzie przewodniczy Grupie Roboczej ds. budowania kompetencji wśród uczniów szkolnictwa zawodowego.
 
 

Temat: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


 
- Transformacja była zawsze trudnym tematem – powiedział w swojej prelekcji dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik Zarządu WŁ ds. Transformacji Regionu Bełchatowskiego. - Środowisko górników niechętnie słucha o konieczności przemian. Region bełchatowski jest wciąż jednym z najzamożniejszych rejonów w kraju. Przez 50 lat było tu Eldorado. Dlatego też transformacja musi być nie tylko sprawiedliwa, ale ambitna. Dobrobyt tego regionu można powtórzyć. Jak fundusze europejskie zostaną rozdysponowane na transformację Regionu Bełchatowskiego dowiecie się Państwo z powyższego materiału wideo.
 

Prelegent: dr Maciej Kozakiewicz

Przedsiębiorca społeczny, innowator, kreatywny koordynator wielu projektów społecznych. W swoim życiu zawodowym zajmował się nauką (doktorat z nauk o zarządzaniu), ale także tworzył i przewodził organizacjom pozarządowym (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania), pracował w instytucjach administracji publicznej (Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski w Łodzi), prowadził działalność gospodarczą (jego firma Polska Witalna uzyskała status Startup Pozytywnego Wpływu). Od maja 2019 roku wspiera w różnych rolach region bełchatowski w procesie transformacji, jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. Transformacji Regionu Bełchatowskiego oraz koordynator projektu „Bełchatów 5.0. Aktywizacja potencjału społecznego na rzecz transformacji regionu".

Prelegent: Łukasz Stajuda

Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. Od lat zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia rozwoju biznesu. Dostarczał przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne w zakresie zarządzania ryzykiem. Zarządzał jednostką samorządową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażającą środki unijne z I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Obecnie Dyrektor Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
 

Prelegent: Monika Olszewska

Z wykształcenia prawnik. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w obszarach badań i rozwoju, innowacji, odnawialnych źródeł energii, internacjonalizacji i promocji oraz turystyki. Współpracowała zarówno z globalnymi koncernami będącymi światowymi liderami w swoich branżach, przedsiębiorstwami z sektora MŚP,  jak i samorządami. Od grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora kolejno w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, następnie w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, a dalej w Departamencie ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Od marca 2023 r., jako Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji, jest odpowiedzialna za wdrażanie perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
 
 

Temat: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – impuls dla rozwoju

 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to szereg aktywności wpływających na rozwój przedsiębiorczości.  ŁSSE zajmuje się planowaniem inwestycji, technologią, innowacjami, rozwojem biznesu i wpływem oferty ŁSSE na przyspieszenie działań rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców.
Do współpracy zachęcała przedsiębiorców Agnieszka Sobieszek. ŁSSE oferuje wsparcie np. w postaci zwolnienia z podatków. Szansę na to mają inwestycje nowe, ale także firmy już istniejące, dywersyfikujące swoje produkcje. Premiowane są przedsięwzięcia ekologiczne, dbające o pracownika i przełamujące monokulturę gospodarczą. O tym jak zawrzeć współpracę z ŁSSE dowiedzie się Państwo z powyższego materiału wideo.
 

Prelegent: Agnieszka Sobieszek

Zastępca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania i Obsługi inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój Łódzkiej SSE i Regionu Łódzkiego. Współpracowała przy obsłudze największych projektów inwestycyjnych w ŁSSE, m.in: BSH, Indesit/Whirlpool, Procter & Gamble/Gilette, ABB. Doświadczenie nabyte przy dużych projektach inwestycyjnych wykorzystuje również w obsłudze inwestycji polskich małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Prelegent: Daniel Łuszczyn

Specjalista w Departamencie Obsługi i Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odpowiada za relacje z przedsiębiorcami z rynków Europy Wschodniej oraz prowadzenie działań proeksportowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. MBA ukończył w Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej przez 26 lat związany z mediami.
 
 

Temat: Przemysł 4.0 w transformacji gospodarczej

 
Prelekcja skupia się na zmianach technologicznych, procesowych i organizacyjnych wynikających z wprowadzenia koncepcji Przemysłu 4.0. Omówione zostały technologie, które zmieniają oblicze przemysłu, takie jak Internet of Things (IoT), Digital Twin oraz roboty mobilne. W trakcie prelekcji została przedstawiona wizja Przemysłu 4.0 oraz jak ona wpisuje się w naszą rzeczywistość gospodarczą. Zdaniem Bogumiła Zięby, prezesa spółki Inovatica - Jesteśmy obecnie świadkami cyfrowej rewolucji, do której efektów będziemy musieli się przystosować. Badania nad tą technologią idą w kierunku nauczenia sztucznej inteligencji ludzkiego sposobu rozwiązywania problemów.
 

Prelegent: Bogumił Zięba

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Prezes Spółki Inovatica. Firma w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła duży rozgłos oraz stała się cenionym partnerem na rynku IT w Polsce i USA. Od początku Inovatica stawiała na innowacje, posiada własny dział badawczy B+R, który realizuje unikalne projekty w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, internetu rzeczy, czy usług geolokalizacyjnych. Bogumił Zięba - według Res Publica, Google, Visegrad Fund i The Financial Times (Laureat nagrody New Europe 100 z 2016 roku) - jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi, zmieniających środowisko biznesowe.
 
 

Temat: Wspólne przedsięwzięcia dla sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego na przykładzie projektu ENERGOPOLIS

 
Błażej Mielczarek z BKPPT opowiedział o projekcie ENERGOPOLIS, szacowanym na 209 mln zł, na który składa się kilka mniejszych przedsięwzięć przede wszystkim w obszarach gospodarczym i społecznym. Wszystkie ze sobą współgrają. Zostały zapisane w Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji, dzięki czemu mają szansę na dofinansowanie. Co ważne, realizacja ENERGOPOLISu może wygenerować nawet kilkanaście tysięcy miejsc pracy.
 

Prelegent: dr Błażej Mielczarek

Dyrektor w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym, wykładowca. Współpracuje z firmami i samorządami w obszarze rentowności inwestycji, procesach administracyjnych, analitycznych, zarządczych, produkcyjnych, negocjacyjnych, jak i pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć samorządowych, biznesowych i naukowych. Koordynator i kierownik projektów unijnych, w tym m.in. związanych z procesem sprawiedliwej transformacji, m.in. projektu „Energia przyszłości zaczyna się dziś!”, realizowanego w 2022 roku, którego celem było opracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego, a także dla całego województwa łódzkiego.
 
 

Prowadzący: Maciej Kucharek

Wieloletni dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Mówca, przedsiębiorca, event manager z 15-letnim doświadczeniem, współwłaściciel agencji Creality.