Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

O sprawie przemocy między uczniami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Organizowane aktualnie w powiatowych szkołach spotkania uczniów i rodziców z udziałem pedagogów i policjantów to reakcja na zdarzenie przemocy, której ofiarą był jeden z uczniów. - Sprawie związanej z uczniami dwóch naszych szkół poświęcamy bardzo wiele uwagi. Chodzi nie tylko o jej dogłębne zbadanie, wyjaśnienie przyczyn i okoliczności, ale także udzielenie wsparcia młodzieży i rodzicom – mówi starosta Dorota Pędziwiatr.
agresja
Starostwo Powiatowe, nadzorujące szkoły ponadpodstawowe i specjalne w powiecie, zostało powiadomione przez dyrektora jednej z nich o zaistniałej sytuacji gnębienia ucznia przez innego chłopca z udziałem uczniów drugiej szkoły. Do incydentu doszło po zajęciach dydaktycznych i poza szkołą. Obie placówki podjęły natychmiastowe czynności w oparciu o statut szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami uczniów, których sprawa dotyczy. W czynnościach został uwzględniony także aspekt zaoferowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Sprawę bada jednocześnie KP Policji w Bełchatowie, z którymi obie placówki ściśle współpracują z respektowaniem przepisów prawa i zastrzeżeniem policji, by nie prowadzić wśród młodzieży własnego dochodzenia. Tymczasem dyrektorzy wszystkich placówek zostali zobowiązani przez organ prowadzący do przeprowadzenia w klasach spotkań o tematyce profilaktyczno-wychowawczej na temat radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami. Spotkania m.in. na temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich są i będą w najbliższej przyszłości organizowane również z udziałem rodziców i opiekunów. Starosta poprosiła KPP o wsparcie w przeprowadzeniu tych działań poprzez oddelegowanie funkcjonariuszy do uczestnictwa w ww.spotkaniach .

- Sprawie związanej z uczniami dwóch naszych szkół poświęcamy bardzo wiele uwagi. Chodzi nie tylko o jej dogłębne zbadanie, wyjaśnienie przyczyn i okoliczności, ale także udzielenie wsparcia młodzieży i rodzicom – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. - Zaangażowane w to działanie są powołane do tego instytucje, które podejmują wszystkie przewidziane prawem środki. Sprawę badają odpowiednie służby, w szczególności policja, a szkoły są w ścisłej współpracy z tymi służbami. Powiat Bełchatowski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe na bieżąco monitoruje wszystkie działania. Szkoły są zobowiązane do pisemnego raportowania realizowanych czynności. Szanowni Państwo, bardzo ubolewam nad tym zdarzeniem, jednak wierzę w to, że było ono tylko incydentem, który wzbudzi również refleksję, zmotywuje i zainspiruje wiele środowisk do jeszcze większego współdziałania w celu rozwiązywania problemów młodego pokolenia.

Bez względu na ostatnie wydarzenia, szkoły realizują przez cały rok zajęcia profilaktyczne dotyczące przemocy, hejtu i odpowiedzialności karnej nieletnich. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, wychowawców oraz przedstawicieli Straży Miejskiej w Bełchatowie i Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Ze względu, że ww. sprawa ucznia gnębionego jest w toku postępowania policyjnego, dyrektorzy pozostają w stałym kontakcie i są do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Dalsze procedury zgodne z zapisami w statutach szkół uzależnione będą od wyników dochodzenia przeprowadzonego przez policję.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót