Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 listopada 2023

„Opieka wytchnieniowa” na terenie powiatu bełchatowskiego w 2024 roku

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Bełchatowie planuje przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z tym i z uwagi na krótki termin składania wniosków przez Powiat w ramach Programu, tj. do dnia 16 listopada 2023r. PCPR prosi osoby zainteresowane (lub opiekunów) o kontakt z pracownikiem pod nr telefonu: 44 715 22 63, kom. 690 141 700, w terminie do 10 listopada 2023 r. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu.
hands-2906458_1280
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie planuje realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.


Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024
 
← powrót