Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Oświadczenia dyrektorów powiatowych szkół

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Dyrekcje powiatowych szkół, z których uczniami związane są sprawy przemocy rówieśniczej, komentowane ostatnio głośno w przestrzeni medialnej, wydały specjalne oświadczenia. Z ich treścią zapoznano rodziców podczas spotkań w dniu 16 marca br.
szkola gl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L.Czyżewskiego w Bełchatowie
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sytuacji, które miały miejsce poza terenem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, informujemy, że w szkole wszystkim uczniom zapewniamy bezpieczeństwo. W ramach programu profilaktyczno – wychowawczego od początku roku szkolnego realizowane są działania w ramach szeroko rozumianej profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Uczniom, znajdującym się w sytuacjach trudnych, świadczona jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Na bieżąco szkoła współpracuje również między innymi z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną. W uzasadnionych sytuacjach wdrażane są procedury obowiązujące w szkole.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły uczniowie mają zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie lekcji oraz przerw międzylekcyjnych bez zgody nauczyciela lub pracownika szkoły. W budynku szkoły na przerwach międzylekcyjnych pełnione są przez nauczycieli dyżury. Wychowawcy poszczególnych klas monitorują zachowanie uczniów.
Pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje mające na celu zapobieganie niewłaściwym zachowaniom i postawom uczniów. Liczymy na Państwa pomoc i współpracę.
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L.Czyżewskiego w Bełchatowie
 
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie działa NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O SYSTEMIE OŚWIATY.Liceum realizuje CELE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH.Celem liceum jest NAUCZANIE I WSPIERANIE! RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM.

Zadaniem liceum jest przede wszystkim PEŁNA REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ oraz udzielanie uczniom wsparcia psychologicznego i pedagogicznego – pedagog i psycholog są dostępni od godziny 8:00 do 15:00. Podczas bieżącej pracy z uczniami wszyscy nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Nasza szkoła jest BEZPIECZNYM MIEJSCEM DLA UCZNIÓW. W liceum obowiązują : statut, regulaminy i procedury. Uczniowie i rodzice są zapoznawani z tymi dokumentami na pierwszych spotkaniach z wychowawcą. Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły rodzice i ich dzieci mają możliwość zapoznania się z wymienionymi dokumentami na stronie internetowej liceum i mogą dokonać świadomego wyboru szkoły.

Ze względów bezpieczeństwa w szkole od kilku lat obowiązuje uczniów noszenie identyfikatora, zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych, mogą natomiast korzystać ze szkolnego patio. W szkole obowiązuje rejestr wejść i wyjść osób postronnych.

Szkoła jest monitorowana, monitoring jest w pełni sprawny. Uczniowie w czasie lekcji są pod opieką nauczyciela, w czasie przerw międzylekcyjnych na każdym piętrze po dwoje nauczycieli pełni dyżur. W drodze na basen i z powrotem do szkoły również objęci są opieką nauczyciela.

W szkole obowiązuje, tak jak w innych jednostkach użyteczności publicznej, całkowity zakaz palenia i zażywania substancji psychoaktywnych. W szkole dodatkowo obowiązuje zakaz posiadania papierosów, alkoholu, narkotyków, ostrych narzędzi, czy innych niebezpiecznych przedmiotów. Obwiązuje również zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji.
 
ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W DRODZE DO I ZE SZKOŁY ODPOWIADAJĄ RODZICE.
 
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie
← powrót