Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Pomoc osobom niepełnosprawnym w związku z epidemią

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Powiat Bełchatowski przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
wozek
Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa – MODUŁ III

W ramach Modułu III można otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to maksymalnie 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Pomoc skierowana jest do:
  • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
będących:
1)         uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
2)         uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
3)         podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
4)         podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
5)         uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
6)         pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
7)         pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe,

Z pomocy nie może skorzystać:
każdy, kto:
  • już otrzymał w tym programie pomoc finansową udzieloną w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych na podstawie odrębnych wniosków lub
  • w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, otrzymał wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wniosek można złożyć:
  • we własnym imieniu,
  • jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego,
  • jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego (dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).
Wnioski można składać od dnia 10.04.2020 r. do dnia 04.09.2020 r.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). Można złożyć wniosek w systemie SOW nawet jeśli nie posiada się profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 47 ust. 1 pkt 4 (Dz.U. 2020 poz. 426, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.)
Dyrektor PCPR w Bełchatowie
Źródło foto: pixabay
← powrót