Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Praca szuka człowieka, czyli posada dla kierownika referatu w wydziale geodezji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Wolne stanowisko pracy czeka na Kierownika Referatu ds. Katastru Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Od kandydata wymaga się wykształcenia kierunkowego( średnie/wyższe) lub wyższego administracyjnego, co najmniej 4 - letniego staż pracy i uprawnień zawodowych. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 3 kwietnia br.
geodeta
Starosta Bełchatowski ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu ds. Katastru Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.

Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym lub średnie geodezyjne i wyższe administracyjne;
2) co najmniej 4-letni staż pracy;
3) uprawnienia zawodowe w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) obywatelstwo polskie;
5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
6) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość oprogramowania EWOPIS, EWMAPA i OŚRODEK;
- znajomość edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, np. LIBREOFFICE, MS OFFICE;
- znajomość i umiejętność stosowania ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- znajomość rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
- znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
- znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny - własnoręcznie, czytelnie podpisany,
  • życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie, czytelnie podpisany,
  • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (np. zaświadczenie o okresie zatrudnienia w przypadku trwającego stosunku pracy) potwierdzających wymagany staż pracy uwierzytelnione (poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
  • odpis lub kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie uwierzytelnione ( poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach uwierzytelnione ( poświadczone za zgodność z oryginałem) przez kandydata;
  • wypełniony, własnoręcznie i czytelnie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik nr 8 do Procedury Naboru do pobrania na stronie https://spbelchatow.bip.gov.pl ;
  • własnoręcznie i czytelnie podpisane oświadczenie kandydata ( załącznik nr 7 do Procedury Naboru):
- o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kserokopie dokumentów mogą zostać uznane za uwierzytelnione wówczas, gdy zawierają adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis osoby uwierzytelniającej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór nr 8 /2023 na stanowisko Kierownika Referatu ds. Katastru Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie” w terminie do dnia 03.04.2023 r. do godziny 1530 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP) osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).
 
Foto: pixabay
← powrót