Piątek 21 stycznia 2022

PRRP-pierwsze spotkanie w tym roku

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Po raz pierwszy w tym roku spotkała się Powiatowa Rada Rynku Pracy. W czasie spotkania uczestnicy rozmawiali m.in. o propozycjach podziału środków Funduszu Pracy na aktywizacje lokalnego rynku pracy na rok 2022, a także omówili poddział środków na finansowanie zadań fakultatywnych na rok obecny.
główne
Powiatowa Rada Rynku Pracy ma za zadanie między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, a także opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy. W spotkaniach, które odbywają się raz na kwartał, uczestniczą przedstawiciele m.in. starostwa, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Rada OPZZ Województwa łódzkiego, Rady Miejskiej w Bełchatowie, Izby Rolniczej Województwa łódzkiego czy Gminy Bełchatów. Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy prowadzi Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Na dzisiejszym spotkaniu poruszono tematy związane m.in. z kontynuacją jeszcze przez rok projekt pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI)”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie jako osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych ( pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy), kobiet, osób z niepełnosprawnością lub o niskich kwalifikacjach.

W 2022 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2021 roku powiat otrzymał ponad 10 mln zł.
Limit środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy na 2022 rok przeznacza się na działania w zakresie: wsparcia kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii Covid19 musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
-wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS;
-wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w 2022 roku to przede wszystkim:
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
- wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds Promocji/PUP
← powrót