Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Start po stypendia dla studentów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Do końca października studenci, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego Starosty Bełchatowskiego. Pula wynosi 30 tysięcy złotych.
studia 2
O stypendium Starosty Bełchatowskiego mogą ubiegać się studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich uczelni publicznej lub niepublicznej, studiujący w systemie stacjonarnym lub zaocznym, których stałym miejscem zameldowania jest powiat bełchatowski i którzy nie ukończyli 26 roku życia w dniu składania wniosku. Stypendium ma charakter motywacyjny, jest przyznawane jednorazowo studentom posiadającym wysokie wyniki w nauce oraz osiągającym znaczące sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub w zakresie działalności społecznej. Podstawę do przyznania stypendium w zakresie ocen i uzyskanych osiągnięć stanowi rok akademicki 2021/2022.

Osoba ubiegająca się o tę wyjątkową nagrodę musi spełniać łącznie kilka kryteriów. Są one wymienione w „Warunkach przyznawania Stypendium Starosty Bełchatowskiego dla studentów” ustalonych przez Radę Powiatu w Bełchatowie (do pobrania tutaj). Są to m.in. uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wymaganych do zaliczenia roku, uzyskanie za rok średniej oceny nie niższej niż 90% maksymalnej średniej z egzaminów, posiadanie prac i publikacji naukowych, posiadanie prac i osiągnięć tematycznie związanych z Powiatem Bełchatowskim.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- poświadczenie zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego,
- imienne zaświadczenie z macierzystej uczelni o statusie studenta oraz o osiągniętej średniej z przedmiotów objętych egzaminem czy kończących się zaliczeniem,
- osiągnięcia potwierdzone przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję, na rzecz której pracuje student,
- potwierdzony przez wnioskodawcę wykaz prac studenta, związanych ze spełnieniem kryteriów
- oświadczenie o niekorzystaniu z żadnej przerwy w studiach i niepowtarzaniu roku
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w bełchatowskim starostwie najpóźniej do 31 października lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu). Do 30 listopada wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję, powołaną przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie. Stypendia zostaną wypłacone w grudniu.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto poglądowe: pixabay
← powrót