Środa 20 paździenika 2021

Ważne dla właścicieli nieruchomości w Szczercowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Właściciele nieruchomości położonych na terenie obrębu Szczerców w gminie Szczerców, począwszy od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji.
szczercow1
W dniach od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19 w pokoju nr 8 na parterze, w godzinach od 8 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku (dodatkowo wtorki do 17 00) zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, obrębu Szczerców, gminy Szczerców opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Podstawowymi elementami projektu są rejestr gruntów, budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna. Ze względu między innymi na przyszłe skutki podatkowe opracowania, w interesie zainteresowanych leży skorzystanie z prawa zapoznania się z projektem i czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości. Należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy, po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa. Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19, prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i obostrzeń. Osoba wchodząca na teren Starostwa Powiatowego w Bełchatowie powinna mieć założoną maseczkę ochronną. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Starostwa zaleca się wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu ( tel. 44/ 63 58 621).
 
Małgorzata Piotrowska
Geodeta Powiatowy
Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Szczerców
← powrót