Czwartek 06 paździenika 2022

Wolne miejsca pracy w starostwie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Dwa aktualnie wolne miejsca pracy w starostwie to stanowisko ds. organizowania procedur zamówień publicznych i rozliczeń oraz stanowisko pracy ds. inwestycji i nadzoru w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 12 września (do godz.15.30).
wolne gl
Od kandydatów na stanowisko pracy ds. organizowania procedur zamówień publicznych i rozliczeń oraz stanowisko pracy ds. inwestycji i nadzoru w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych wymagane są:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 3-letni staż pracy,
3) obywatelstwo polskie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowiskach,
5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

Wśród dodatkowych wymagań są m.in. znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej, finansów publicznych, przede wszystkim ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa budowlanego, podatków od towarów i usług.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.
← powrót