Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Herb i flaga

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Uchwałą nr 268/XXXVIII/2002 w dniu 24 kwietnia 2002 roku Rada Powiatu w Bełchatowie
ustanowiła herb oraz flagę Powiatu Bełchatowskiego. Radni zaakceptowali wzór herbu i flagi oraz ich kolorystykę. Swymi wartościami zawartymi w polu tarczy gotyckiej herb nawiązuje do najszczytniejszych tradycji ziemi bełchatowskiej, a tym samym do tradycji ziemi sieradzkiej, której poprzez stulecia ziemia bełchatowska była częścią. Herbowe symbole nawiązują do tradycji księstwa sieradzkiego, które posiada herb będący znakiem rodowym królów Polski, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Także ten prastary herb ziemi sieradzkiej, widniejący na pieczęciach królewskich królów Polski dynastii Jagiellońskiej widnieje na szczycie Collegium Novum, głównego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla pamięci pochodzenia i urodzenia w ziemi sieradzkiej (w składzie której była dzisiejsza ziemia bełchatowska), twórcy i założyciela Akademii Krakowskiej – króla Polski Kazimierza Wielkiego.

 W herbie zaistniały lilie srebrne na błękitnym polu tarczy, jako że sąsiadujące z Bełchatowem miasteczko Grocholice, jeszcze przed 1137 rokiem należały do „uposażenia stołu arcybiskupiego” arcybiskupiego Gnieźnie. A przecież herbem arcybiskupstwa to trzy srebrne lilie w błękitnym polu tarczy. Grocholice za czasów i z woli króla Kazimierza Jagielończyka stają się miastem, mając już za czasów króla Władysława Jagiełły formę przywileju lokacyjnego.

Wszelkie poważne sprawy w strefie dzisiejszej „ziemi bełchatowskiej” dzieją się w odniesieniu do udziału Bełchatowa i Grocholic w „Ziemi sieradzkiej”.. Pod Bełchatowem w roku 1768 jest zjazd szlachty województwa sieradzkiego, uchwalający przystąpienie do Konfederacji Barskiej. Trzy rody szlacheckie - niewątpliwie kształtujące obszar „grocholicko- bełchatowski jako dziś „ziemię bełchatowską” – mają jednakże różnorakie zasługi, które, tylko łącznie mogą być określone.. dlatego też nie mogą one odrębnie reprezentować powiatu i jego historii. Natomiast jest oczywiste, że te wszystkie działania istniały w obszarze województwa sieradzkiego – dawniej ziemi sieradzkiej. „Herb województwa sieradzkiego wywodzi się z powstałego powstałego drugiej połowie XIII wieku, herbu książąt kujawskiej linii Piastów. Herb ten przedstawia na tarczy dwudzielnej słup w polu prawym złotym [żółtym] połulwa czerwonego wspiętego w polu lewym czerwonym połuorła czarnego, złączanych ze sobą, pod wspólną koroną złotą”.

Od tego herbu książąt kujawskich są wyprowadzone herby „bliźniaczych” województw Polski przedrozbiorowej – Rzeczypospolitej szlacheckiej ,województw łęczyckiego, Brzesko – kujawskiego oraz inowrocławskiego - jak oczywiście i sieradzkiego…” mające to samo godło [ o różnym układzie zwierząt..] różniące się jednak barwami. Herb województwa sieradzkiego sieradzkiego opisanej postaci utrwalił się jednakże najdłużej najdłużej takim wizerunku do dziś istnieje. Po województwie herb przejął powiat, aby wizerunek nie zaginął. Więc i ten wizerunek herbu winien zaistnieć w herbie powiatu bełchatowskiego. Łącznie- tworząc odpowiedni obraz kształtowany plastycznie – uszczerbiając.. herbu ziemi sieradzkiej – głowa połulwa czerwona z głową połuorła czarnego ze złotym dziobem i czerwonym językiem, złączone w słup, pod wspólną osadzoną na ich głowach koroną otwartą złotą.


Samorządową flagę terytorialną powszechnego stosowania dla Powiatu Bełchatowskiego stanowi poziomy prostokątny płat tkaniny o proporcji szerokości do jej długości, jak 5:8. Wspomniany płat materii składa się z trzech poziomych pasów, gdzie pas górny i pas dolny są pasami wąskimi o jednakowej szerokości (1/7 szerokości płata), a pas drugi, środkowy zajmuje 5/7 szerokości. Barwami flagi są: czerwona dla pasa pierwszego, srebrna – dla drugiego i błękitna dla pasa trzeciego. W druku seryjnym barwę srebrną zastępuje barwa biała.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teksty źródłowe: 

J.Warężak, Rozwój uposażenia Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego w Średniowieczu, Lwów 1929; 
 [AGAD] Archiwum Główne Akt dawnych w Warszawie- zbiór dokumentów pergaminowych nr 3623- dotyczy erygowanego miasta Grocholice, wydane w 1945 roku przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka, arcybiskupa gnieźnieńskiego gnieźnieńskiego biskupa krakowskiego.
Od roku 1405 władający Bełchatowem Grzymalici- pisali się „ Belchaczski”- dając początek rodowi Bełchackich. Pisze o tym, w Herbarzu Boniecki – Bełchaccy v. Bełczaccy herbu topór z Bełchatowa w pow. Piotrkowskim. Piotr z Woli Bełchackiej – herbu topór zaświadcza 1443r. w Piotrkowie szlachectwo Jana Białkowskiego” Jan Bełchacki był w 1421 roku komornikiem ziemskim sieradzkim.Etc..
A Zawilski, Bełchatów Bełchatów jego Historyczne awanse, wyd.Łódzkie 1964.
B.Paprocki, Herby Rycerstwa Polskiego, Kraków 1584- reprint.
prof.dr hab. Stefan K.Kuczyński, opis – opinia w sprawie herbu województwa sieradzkiego..- „rękopis”