Niedziela 31 maja 2020

Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 511, poz. 1815, poz. 1571 (dalej u.s.p.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 
Debata nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2019" rok odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Bełchatowie. Mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos w tej debacie

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami co najmniej 150 osób. 

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego" składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrzony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie,
w Biurze Rady Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, I piętro, pok. 110.

Druki do pobrania - zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego"  dostępne będą w punkcie informacyjnym, w budynku głównym starostwa (wersja papierowa). Można je pobrać z naszej witryny ( załączniki pod tym artykułem).