Piątek 22 stycznia 2021

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
XXIV Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie odbędzie się 27 listopada, w trybie korespondencyjnym. Projekty i materiały do poszczególnych spraw dostępne są na stronie Powiatu Bełchatowskiego w zakładce e-sesja.
sesja główne

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu XXIII sesji z dnia 28 października 2020 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz zmiany statutów Placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie powiatu bełchatowskiego w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Bełchatowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2020-2032.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.
10. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Inne tematy.
13. Zamknięcie obrad.

 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji Starostwo Powiatowe
Foto: Archiwum
← Back