Niedziela 07 marca 2021

Konkurs ofert - pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2021 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 355/20 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, ul Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm. ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057), Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Cel ogłoszenia konkursu
Stworzenie systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Edukacja prawna mieszkańców.

Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Zelowie.
Powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kleszczowie.
Powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szczercowie i Ruścu

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60 060,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Natomiast na zadania z zakresu edukacji prawnej z przeznaczeniem na 5 punktów na terenie powiatu bełchatowskiego przeznacza się kwotę 9 900,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Zasady przyznawania dotacji

Dotacja będzie przyznawana:
 • zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),
 • po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami,w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową,
 • wyłącznie na realizację zadania.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która:
w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediatorem w zakresie mediacji lub osobą, która:
- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
– poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
– profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
– przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
e) jest wpisana przez wojewodę na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa łódzkiego
w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
b) posiada umowę zawartą z osobą, która:
- posiada wykształcenie wyższe,
- ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
– poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
– profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
e) jest wpisana przez wojewodę na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa łódzkiego
W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta (art. 15 ust. 2g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania lub z którą starosta rozwiązał umowę.. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Termin i warunki realizacji zadania
Termin, zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ), przy czym podmiot zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w niżej wymienionych lokalach:
a) w Szczercowie – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie; ul. 3-go Maja 6, w godz.: poniedziałki, środy i Piątki 8.00-12.00 i Ruścu – w budynku Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 w godz.: wtorki 9.00-13.00, czwartki 13.00-17.00;
b) w Zelowie – budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, w godz.: poniedziałki, środy i piątki 9.00-13.00, wtorki 13.00-17.00 oraz czwartki 11.30-15.30;
c) w Kleszczowie – budynek Urzędu Gminy, ul. Główna 47, w godz.: poniedziałki i środy 8.00 – 12.00, wtorki 13.00 – 17.00, czwartki i piątki 11.00 – 15.00.

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzona w razie potrzeby w każdej z lokalizacji punktów. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust 1 pkt. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Starosta Bełchatowski zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). Podmiot któremu, zostanie powierzone zadanie powinien je realizować zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Nie dopuszcza się możliwości przesunięć środków między pozycjami kosztorysowymi.

Termin i warunki składania ofert
Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego załącznik nr 1 do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ).
Oferent ubiegający się o powierzenie realizacji zadania pn.: „Powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”, zobowiązany jest do złożenia odrębnych ofert na każdy z punktów. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
Oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 roku do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Złożone oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
Oferty powinny zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 • informację o sposobie informowania mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego o działaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ( np. informator, ulotki, plakaty, banery, informacja w mediach).
 • opracowany dokument dot. standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,
Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
Ofertę należy wypełnić czytelnie, tzn. maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym. Wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniona należy wpisać „nie dotyczy”.

Do oferty należy załączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego*,
*odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Natomiast gdy podmiot nie podlega wpisowi do KRS- statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok.
 • kopię statutu oferenta,
w przypadku działania w imieniu oferenta przez inne osoby, niż wynikające z aktualnego odpisu do KRS – stosowne pełnomocnictwa,
zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediatorem lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),
oświadczenie (obligatoryjnie) oraz ewentualnie dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
pisemne zobowiązanie w zakresie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej i ich dokumentowaniem,
 • pisemne zobowiązanie w zakresie profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przestrzegania zasad etyki w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 • oświadczenie, że oferent nie jest podmiotem, który w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do niniejszego konkursu nie rozliczył się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystał dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również podmiotem, z którym Starosta rozwiązał umowę,
 • dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 • kopie dokumentu potwierdzającego, że organizacja została wpisana na listę uprawnionych do prowadzenia punktów przez właściwego wojewodę

Oferta, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą zostać podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji do spraw majątkowych określoną w statucie organizacji pozarządowej lub upoważnionej w tym celu osoby ( w przypadku braku pieczęci wymagane jest złożenie czytelnego podpisu).

Załączniki do oferty przedkładane są w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej na każdej stronie przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta oraz oświadczenia i zobowiązania, o których mowa w pkt. 3 muszą być złożone w oryginale.

Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem (pełnym imieniem i nazwiskiem) albo parafką wraz z pieczątką imienną osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
W przypadku wystawienia przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt 3 upoważnień do podpisywania dokumentów upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

Jeżeli osoby uprawnione, o których mowa w pkt 3 nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji w organie reprezentacji.
Załączniki w formie wydruków komputerowych muszą być podpisane jak oryginał i opatrzone datą za wyjątkiem odpisu z KRS pobranego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest ważny bez podpisu.
Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie. Zasady działania Komisji Konkursowej określa jej regulamin.
Ostateczną decyzję podejmie, w oparciu o propozycje Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu w Bełchatowie w terminie do 15 grudnia 2020 roku.
Do decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- podpisane przez osoby nieupoważnione,
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celem statutowym organizacji składającej ofertę,
- których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
- złożone bez dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu,
- niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
- złożone przez nieupoważnione podmioty.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
2) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
3) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ze wskazaniem nazwy wyłonionego oferenta oraz wysokości przyznanych środków publicznych na realizację zadania publicznego, zostanie niezwłocznie po dokonaniu wyboru umieszczona na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie.
Zarząd może unieważnić konkurs w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu.

Informacja o zrealizowanych przez powiat bełchatowski w roku 2019 i w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.

W roku 2019 Powiat Bełchatowski realizował zadanie związane z powierzeniem organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Zelowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kleszczowie. Wysokość dotacji przeznaczonej na ten cel, to 120 120,00zł. Na zadania z edukacji prawnej realizowane przez organizację powiat przeznaczył kwotę 6600,00 zł.
Natomiast w roku ogłoszenia niniejszego konkursu, tj. 2020 Powiat Bełchatowski realizuje zadanie związane z powierzeniem organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Zelowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kleszczowie i Szczercowie. Wysokość dotacji przeznaczonej na ten cel, to 180 180,00zł. Na zadania z edukacji prawnej realizowane przez organizację powiat przeznaczył kwotę 9900,00 zł.
← powrót