Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz.1440 t.j.).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie: www.powiat-belchatowski.pl.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2002
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-08

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
brak dostępności języka migowego,
mapy opublikowane na stronie internetowej nie podlegają obowiązkowi zapewnienia dostępności,
część publikacji i filmów została wytworzona przed wejściem w życie ustawy i nie zostały dostosowane ze względów finansowych,
oświadczenia majątkowe nie posiadają alternatywy tekstowej, ponieważ są znakami pisma odręcznego, co nie pozwala na zupełnie pewne dokonanie deskrypcji tekstowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-04
Aktualizacji deklaracji dokonano 2023-10-04

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Ministarstwo Cyfryzacji, Departament Rozwoju Usług.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie jest Monika Selerowicz. Kontakt pod numerem telefonu 44 733 65 32 lub mailowo: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Karoliną Oleksiewicz - Hoffer. Kontakt pod numerem telefonu 44 635 86 67 lub mailowo: koleksiewicz@powiat-belchatowski.pl.


Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Pabianickiej 17/19
- wejście do budynku od strony ul. Bawełnianej przez automatycznie rozsuwane drzwi, do których prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd,
- od drzwi wejściowych zamontowano wypukłe ścieżki dla osób niewidomych prowadzące do
tyflomapy dla osób słabowidzących i niewidomych zawierającej rozkład pomieszczeń na parterze budynku oraz prowadzące do punktu informacyjnego/biura podawczego,
- przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda, schody),
- informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna) lub głosowy (punkt informacyjny),
- w budynku istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej oraz tabletu – urządzenia przenośnego z dostępem do tłumacza języka migowego,
- w budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
- istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnością.

Budynek przy ulicy Pabianickiej 26A
- wejście do budynku od frontu po lewej stronie po schodach, po stronie prawej wolne od barier,
- wejście do budynku od tyłu po kilkustopniowych schodach lub windą przeznaczoną dla osób
z niepełnosprawnością,
- przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
- informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz przy wejściu umieszczona jest tyflomapa dla osób niewidomych,
- w budynku istnieje możliwość skorzystania pętli indukcyjnej,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna na parterze budynku,
- istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnością.Budynek przy ulicy Pabianickiej 26B
- wejście do budynku od frontu przez automatycznie rozsuwane drzwi, do których prowadzi podjazd, z boku budynku znajduje się winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością,
- przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda, podjazd),
- informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna),
- w budynku istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej,
- w budynku dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
- istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnością.

Budynek przy ulicy Czaplinieckiej 96
- do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz schody,
- informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz w postaci tyflomapy dla osób niewidomych,
- w budynku istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej,
- przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, podjazd dla osób z niepełnosprawnością),
- w budynku dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
- istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.
 
Formularz powiadomienia PJM (docx) 0.01mb (pobrań: 55)
Formularz powiadomienia PJM (pdf) 0.10mb (pobrań: 69)
Deklaracja Dostępności V (odt) 0.03mb (pobrań: 95)