Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Raport o stanie powiatu za 2019 rok

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
glowne starostwo

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 511, poz. 1815, poz. 1571 (dalej u.s.p.) Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 

Debata nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2019 rok" odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Bełchatowie. Mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad "Raportem o Stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2019 rok"  złożyć należy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrzony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przezPrzewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 


Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, w Biurze Rady Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, I piętro, pok. 110.


Druki do pobrania - zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad "Raportem o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2019 rok" dostępne są w punkcie informacyjnym w budynku głównym starostwa (wersja papierowa), na stronie internetowej (załączniki pod tym artykułem), a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgloszenie_deklaracji_udzialu_w_debacie (pdf) 0.06mb (pobrań: 219)
Raport_stan_powiatu_belchatowskiego_2019 (pdf) 6.31mb (pobrań: 1076)