Poniedziałek 27 czerwca 2022

budynek glowny gl
Właściciele nieruchomości położonych w gminie Szczerców na terenie obrębów: Bednarze, Borowa–Krzyżówki, Grudna, Kościuszka, Polowa, Szczercowska Wieś, Zagadki, Załuże, począwszy od 23 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji. Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej.
Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Bełchatowskiego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 343/1o pow. 0,02 ha, 343/2 o pow. 0,74 ha, 359 o pow. 0,02 ha, położonej w obrębie **Dębina**, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Bełchatowskiego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/4 o pow. 0,0690 ha, położonej w obrębie **Faustynów**, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że do Starostwa powiatowego w Bełchatowie w dniu 25 kwietnia 2022 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: WS.6821.1.2021 z dnia 29.04.2022 o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu.
ZARZĄDZENIE NR 37/2022 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/4 o pow. 0,52 ha,  położonej w obrębie Stawek, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę  NR 139/22 z dnia13.04.2022 r. dotycząca udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, dla projektu Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie