Piątek 21 stycznia 2022

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w zalączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Szczegóły  w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły w załączniku.
Zarządzenie nr 100/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Szczegóły w załączniku.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Szczegóły w załączniku.
Łódzki Urząd Wojewódzki informuje o możliwości skorzystania z nowej usługi prozdrowotnej oferowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. „kiosku profilaktycznego”, dostępnej w województwie łódzkim w siedzibie Łódzkiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Targowej 35 w Łodzi.
Zarządzenie nr 85/2021 w sprawie przeznaczenia do  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Zapytanie ofertowe na zadanie pt. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie".
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert ....(szczegóły w załączniku)