Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

hand-swiping-credit-card-store-female-hands-with-credit-card-bank-terminal-color-image-pos-credit-cards
Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne.
26-03-2021

Zarządzeniem  nr 18/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku Starosty Bełchatowskiego  został odwołany członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023  na wniosek organu , który zgłosił jego kandydaturę   oraz w celu uzupełnienia składu  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  Zarządzeniem Starosty Bełchatowskiego   nr 25/2021 z 24 marca 2021 roku  został powołany  członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023.
Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 250/8 o pow. 0,0088 ha, położonej  w obrębie Kleszczów, gmina Kleszczów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium oraz ogłoszenie o przetargu.
 
Ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów, celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.
 
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego".
 
Informacja Starosty Bełchatowskiego w/s wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Chabielice, gmina Szczerców oznaczonej jako działki nr 809/1, 810/1.