Środa 07 grudnia 2022

17-11-2022

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zadanie „Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie”. 
15-11-2022

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe. 
Starosta Bełchatowski realizujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji znak: WS.683.115.2021 z dnia 31 października 2022 r., o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, w 4/32 części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie nr 14 m. Bełchatowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 156/1 o pow. 0,0683 ha (część dawnej działki nr 156), która stała się z mocy prawa własnością Miasta Bełchatowa, w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego nr 747.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.6.2021.5.BM.MK, z dnia 29.06.2021 r., dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi oznaczonej jako KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 60/2, 262/2, 536, 537 położonych w obr. Polowa, gm. Szczerców.
Zarządzenie nr 87/2022 Starosty Bełchatowskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości: szczegóły w bip
Ogłoszenie  o zamiarze wszczecia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Bełchatów.
Uchwała Zarządu Powiatu w Bełchatowie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 27.09.2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki z/s w Polanicy Zdrój na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Kroniki Bełchatowskie 1974 – 1995”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 5.000 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa  oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat