Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 listopada 2023

17-11-2023

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zadanie „Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie albo kierownika zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z późn. zm.) ”
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Rady Sportu dla przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej  i sportu. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2023 r. Komunikat i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 84/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 83/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 82/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
Uchwała Zarządu Powiatu z dn. 7 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2024r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania dostępne w załącznikach.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2024 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 22 listopada 2023 roku.
Szczegółowe informacje w załącznikach oraz w linku: https://spbelchatow.bip.gov.pl/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwala-nr-464-23-zarzadu-powiatu-w-belchatowie-z-dnia-31-10-2023-r.html
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przekazuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące kwestii rejestrowania i przerejestrowywania pojazdów, wysokości opłat i terminów.
Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego nr 73/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny. 
Zarządzenie nr 71/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz o informacji o jej sprzedaży.