Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 29 marca 2023

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 23.03.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Piłkarski Klub Seniora z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Obchody jubileuszu 95-lecia piłki nożnej w Bełchatowie”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 8.500 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 17.03.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 1.900,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Bełchatowskiego WS.6821.17.2022 z dnia 21.03.2023 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: dz. nr 549 położona w obr. Korablew, gm. Rusiec.
W dniu 7 marca 2023 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie Uchwałą nr 98/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Informacja dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Decyzja WS.6821.36.2022 Starosty Bełchatowskiego ograniczająca na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Polowa, gmina Szczerców, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 537 o pow. 0,0444 ha w celu realizacji inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN PE160 relacji Szczerców-Rusiec-Kiełczygłów.
Decyzja WS.6821.35.2022 Starosty Bełchatowskiego ograniczająca na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Polowa, gmina Szczerców, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 536 o pow. 0,1135 ha w celu realizacji inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN PE160 relacji Szczerców-Rusiec-Kiełczygłów.
Decyzja WS.6821.34.2022 Starosty Bełchatowskiego ograniczająca na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Polowa, gmina Szczerców, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 262/2 o pow. 0,2652 ha w celu realizacji inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN PE160 relacji Szczerców-Rusiec-Kiełczygłów.
Decyzja WS.6821.33.2022 Starosty Bełchatowskiego w sprawie ograniczenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Polowa, gmina Szczerców, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 60/2 o pow. 0,0703 ha w celu realizacji inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN PE160 relacji Szczerców-Rusiec-Kiełczygłów.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.6821.27.2022 z dnia 06.02.2023 r. dotycząca sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Polowa, gmina Szczerców, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 90 o pow. 0,0852 ha w celu realizacji inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN PE160 relacji Szczerców-Rusiec-Kiełczygłów.