Wtorek 19 paździenika 2021

szczercow1
Właściciele nieruchomości położonych na terenie obrębu Szczerców w gminie Szczerców, począwszy od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji.
Zarządzenie nr 73/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 
Zarządzenie nr 72/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie 14 września 2021 r. podjął uchwałę nr 278/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021.
Decyzja  Starosty Bełchatowskiego dotycząca udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu przeprowadzenia remontu odcinka linii elektroenergetycznej 220 kV Rogowiec-Pabianice.
 
Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
nieplnospawni
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację trzech zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług, dających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Przeznaczona na te zadania suma, wynosząca 50 tys. zł, pochodzi z PFRON. Przedsięwzięcia, zaproponowane w konkursowych ofertach, powinny zostać zrealizowane od 11 października do 30 listopada.
Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.