Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Książka telefoniczna urzędu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
UL. PABIANICKA 17/19
CENTRALA 44 635 86 00

Starosta Dorota Pędziwiatr
Sekretariat tel. 44 635 86 01
Wicestarosta Jacek Bakalarczyk
Sekretariat tel. 44 635 86 69
Członek Zarządu Marek Jasiński
Sekretariat tel. 44 635 86 01
Sekretarz Katarzyna Kleska
Sekretariat tel. 44 635 86 69
Skarbnik Magdalena Lipska
Sekretariat tel. 44 635 86 19


Wydziały
 

Zespół ds. Promocji
Koordynator tel. 44 635 86 67
Promocja i współpraca z przedsiębiorcami tel. 44 635 86 42
Promocja i współpraca międzyregionalna tel. 44 635 86 42
Strona internetowa, biuletyn  tel. 44 635 86 95
Promocja i kontakt z mediami: 604 414 716
Nr pokoju 110, 111


Wydział Administracyjny
Naczelnik tel. 44 635 86 85
Sprawy administracyjne tel. 44 635 86 81
Sprawy dot. Mienia Starostwa tel. 44 635 86 81
Archiwum zakładowe tel. 44 635 86 43
Obsługa Zarządu tel. 44 635 86 55
Nr pokoju 311

Zespół ds. Kadr
Tel. 44 635 86 10
Nr pokoju 313

Zespół ds. Gospodarczych
Koordynator tel. 44 635 86 90
Sprawy organizacyjno-gospodarcze tel. 44 635 86 99
Nr pokoju 311

Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Tel. 44 635 86 14
Nr pokoju 415

Biuro Radców Prawnych
Koordynator tel. 44 635 86 52
Obsługa prawna tel. 44 635 86 27
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Tel. 44 635 86 97; 723 721 725
PUP II piętro

Biuro Rady Powiatu
Koordynator tel. 44 635 86 53
Obsługa sesji i komisji stałych rady powiatu tel. 44 635 86 63
PUP parter, nr pokoju 13, 14

Wydział Finansowo - Księgowy
Naczelnik tel. 44 635 86 56
Sprawy księgowości majątku Powiatu tel. 44 635 86 47
Sprawy księgowości wydatków, funduszy unijnych, budżetu tel. 44 635 86 35
Sprawy płac tel. 44 635 86 58
Sprawy księgowości dochodów Skarbu Państwa, rozliczeń podatku VAT tel. 44 635 86 75
Kierownik Referatu Księgowości, Dochodów i Rozliczeń Podatku VAT, obsługi bankowej tel. 44 635 86 57
Obsługa kasowa tel. 44 635 86 62
Nr pokoju: 405

Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości
Koordynator tel. 44 635 86 86
Sprawy budżetu, analiz, sprawozdawczości i obsługi sekretariatu Skarbnika tel. 44 635 86 19
Nr pokoju 404

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik tel. 44 635 86 51
Zdrowie, sprawy społeczne, kwalifikacja wojskowa i sprawy obywatelskie tel. 44 635 86 87
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego tel. 44 635 85 40
Sprawy wojskowo-obronne i szkolenia, obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 44 635 86 28, 44 635 86 54
Gospodarowanie środkami PFRON i sprawy obywatelskie, nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna tel. 44 635 86 87
Nr pokoju 412, 413, 414, 501

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Naczelnik tel. 44 635 86 79
Sekretariat tel. 44 635 86 33
Referat Katastru Nieruchomości, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tel. 44 635 86 21
Udostępnianie danych z zasobu tel. 44 635 86 80, 44 635 86 59
Ewidencja gruntów i budynków tel. 44 635 86 93, 44 635 86 25, 44 635 86 36, 44 635 86 37
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych tel. 44 635 86 60
Wdrażanie Systemu Informacji o Terenie (SIT) tel.  44 733 65 33
Sprawy mapy zasadniczej i aktualizacji baz danych, tel. 44 635 86 44
Weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu tel. 44 635 86 46
Prowadzenie i udostępnianie danych archiwalnych z zasobu tel. 44 635 86 94
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 44 635 86 45
Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tel. 44 635 86 05
Nr pokoju 1 – 7, 100-105

Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik tel. 44 635 86 50
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa tel. 44 635 86 38, 44 635 86 88, 44 635 86 534
Zwroty nieruchomości tel. 44 635 86 39
Opłaty roczne związane z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, dochody i wydatki Wydziału tel. 44 635 86 71
Gospodarowanie mieniem powiatu tel. 44 635 86 22
Kierownik Referatu d.s gospodarowania mieniem powiatu tel. 44 635 86 74
Nr pokoju 217

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik tel. 44 733 66 09 (pokój 217)
Planowanie i analiza finansów jednostek oświatowych prowadzonych i dotowanych tel. 44 733 66 04 (pokój nr 310)
Obsługa szkół publicznych i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatu, SIO/skierowania do MOS, MOW, SOS-W, nauczanie indywidualne tel. 44 733 66 10
Obsługa szkół i placówek niepublicznych - dotacje tel./fax 733 66 01
Sprawy kadrowe wynikające z zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe tel. 44 733 66 11
Sprawy kultury, sportu, turystyki i rekreacji tel. 44 733 66 05
Nr pokoju 215-217

UL. PABIANICKA 26 BUDYNEK A

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik tel. 44 635 86 78
Sekretariat tel. 44 635 86 16
gmina Bełchatów tel.44 635 86 82
miasto Bełchatów  tel. 44 635 86 41
gmina Kluki, Rusiec tel. 44 635 86 48
gmina Szczerców tel. 44 635 86 48
gmina Kleszczów tel. 44 635 86 83
gmina Drużbice tel.  44 635 86 32
gmina Zelów tel.  44 635 86 32

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Naczelnik tel. 44 733 66 08
Organizowanie procedur zamówień publicznych, rozliczenia realizowanych przedsięwzięć tel. 44 733 66 02, 44 733 66 03

Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
Koordynator tel. 44 733 66 08
Organizacja i planowanie strategiczne, realizacja projektów społecznych tel. 44 733 66 07
Projekty infrastrukturalne tel. 44 733 66 06

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów, informacja – tel. 44 635 86 77, 44 733 65 31
Referat ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad OSZK, SKP, transportu i dróg – tel. 44 635 86 13
Transport i Drogi – tel. 44 635 86 23
Sekretariat Wydziału – tel. 44 635 86 26
Naczelnik tel. 44 635 86 09
Kierownik Referatu ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad OSZK, SKP, transportu i dróg – tel. 44 635 86 89
Kierownik ds. Rejestracji Pojazdów – tel. 44 635 86 11

Delegatura w Zelowie tel. 44 631 57 90 (rejestracja telefoniczna; godz. otwarcia: pon.8-15; wt. 10-17, śr. 8-15, czw. 8-15, pt. 8-13)
Delegatura w Kleszczowie tel. 44 731 66 76

Zespół ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego
Tel. 44 635 86 30

UL. PABIANICKA 26 BUDYNEK B

Obsługa Teleinformatyczna (Wydział Administracyjny)
Obsługa publikatora BIP, elektronicznego systemu monitorowania pracy, adm. bezpieczeństwa Informacji tel. 44 733 65 36
Obsługa teleinformatyczna tel. 44 635 86 66

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Tel. 44 635 86 24

Stanowisko ds. BHP
Tel. 44 635 86 29

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
P/o naczelnika tel. 44 635 86 04
Edukacja ekologiczna tel. 44 635 86 06, 44 635 86 08
Leśnictwo i ochrona przyrody, łowiectwo i rybołówstwo, tel.44 635 86 61, 44 635 86 76, 44 733 65 30
Referat ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz pozwoleń zintegrowanych 44 635 86 40, 44 635 86 73
Geologia, programy i nadzór nad spółkami wodnymi tel. 44 635 86 72
Gospodarowanie środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tel. 44 635 86 92
Rekultywacja gruntów, ochrona gleby, ziemi i wód gruntowych, ochrona gruntów rolnych oraz rolnictwa   tel. 44 635 86 64

UL. CZAPLINIECKA 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:30-15:30
wtorek 7:30-17:00

Kierownik - Przewodnicząca tel. 44 733 66 24
Sekretarz tel. 44 733 66 20
Pracownik socjalny tel. 44 733 66 20
Obsługa posiedzeń składów orzekających tel. 44 733 66 20
Biuro podawcze (wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, legitymacje, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) tel.44 733 66 25