Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Raport o stanie powiatu za rok 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
kluki (Copy)
Zgodnie z art. 30a. ust. 1 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 572, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o Stanie Powiatu Bełchatowskiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport po dczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o Stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2022 rok odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Bełchatowie. 

Mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Bełchatowskiego składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrzony Raport o Stanie Powiatu Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie:
- w Biurze Rady Powiatu, ul. Bawełniana 3, parter pok.13 (budynek Powiatowego Urzędu
Pracy)
lub
- w Punkcie Informacyjnym, w budynku głównym Starostwa, ul. Pabianicka 17/19.

Druki do pobrania zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Bełchatowskiego dostępne będą w punkcie informacyjnym, w budynku głównym Starostwa (wersja papierowa) oraz na stronie internetowej www.powiat belchatowski.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” (wersja elektroniczna).
 
RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2022 (pdf) 9.31mb (pobrań: 29)