Niedziela 19 września 2021

sport gl
W imieniu Centrum OPUS zapraszamy we wtorek, 21 września w godz. 16.00-18.30 na Forum Sportowe Województwa Łódzkiego, pierwsze z cyklu spotkań dla osób działających w sporcie w województwie łódzkim. Zapraszamy prezesów klubów sportowych, trenerów, działaczy sportowych, urzędników wydziałów sportu, radnych miast, gmin, powiatów.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację trzech zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr i usług, dających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Przeznaczona na te zadania suma, wynosząca 50 tys. zł, pochodzi z PFRON. Powinny one zostać zrealizowane od 11 października do 30 listopada.
 
glowne stow
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na 2022 rok zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składnia projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, inicjatyw w 2022 roku.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu  ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu  ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania  tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 roku. Termin składania ofert upływa 16 lipca.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie pn. „Formularz bez tajemnic, czyli jak prawidłowo wypełnić formularz w otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku”, które odbędzie się 15.06 (wtorek) o godz. 15.30.