Czwartek 08 grudnia 2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi zaprasza organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne m.in. z terenu powiatu bełchatowskiego i zachęca do skorzystania z pakietu zawierającego wsparcie finansowe i merytoryczne prowadzonych działań. Nabór wniosków trwa do 27 grudnia 2022 roku. Szczegółowe informacje zawiera załączona ulotka.  Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023".
15-11-2022

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2022 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Celem spotkania będzie przybliżenie zasad prawidłowego przygotowywania dokumentu jakim jest POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.
Uchwała Zarządu Powiatu w Bełchatowie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacja STOCZNIA zapraszają p rzedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i aktywistów do udziału w REGIONALNYM FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI Wydarzenie odbędzie się 27 października 2022 r. (czwartek) w Fabryce Aktywności Miejskiej (Łódź, ul. Tuwima 10).
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 27.09.2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki z/s w Polanicy Zdrój na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Kroniki Bełchatowskie 1974 – 1995”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 5.000 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 11.07.2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Fundacji Fucco z siedzibą w Pońcu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Nieodkryty Powiat Bełchatowski”.
 
NABÓR DO KONKURSU „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION (nabór III) W RAMACH PROJEKTU PN. "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023".
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 27.05.2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Od zabawy do sportu”.