Czwartek 24 czerwca 2021

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie pn. „Formularz bez tajemnic, czyli jak prawidłowo wypełnić formularz w otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku”, które odbędzie się 15.06 (wtorek) o godz. 15.30.
Nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021.

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku w wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacji pozarządowych w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacji pozarządowych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
W dniu 1 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2021 roku.
Dokumenty zgodne ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zapraszają na bezpłatne spotkanie webinarium online na temat „FINANSOWE POLE MINOWE W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 10 maja 2021 r. w godzinach 16.00-17.30