Sobota 15 sierpnia 2020

Mniej barier dla osób niepełnosprawnych - konkurs dla samorządów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Samorządy gmin, związki i porozumienia gmin, a także powiaty mogą ubiegać się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który ogłosił konkurs grantowy pn.„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.
zdjęcie
Celem konkursu grantowego jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego projektom grantowym, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 45 milionów zlotych.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 milion złotych – dla wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door, oraz 2 miliony złotych – dla wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wnioski w ramach konkursu grantowego będą przyjmowane do 21 sierpnia 2020 r., do godz. 14:00. Należy je składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Generatora Wniosków (http://door.pfron.org.pl).

Pytania dotyczące konkursu grantowego należy kierować na adres e-mail: door@pfron.org.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
PCPR w Bełchatowie
← powrót