Czwartek 22 paździenika 2020

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tematy poruszone na spotkaniu dotyczyły m.in. łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, programy na rzecz zatrudnienia, czy też realizacja zadań w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.
główne pup
Powiatowa Rada Rynku Pracy ma za zadanie między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, a także opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy. W spotkaniach, które odbywają się raz na kwartał uczestniczą przedstawiciele m.in. starostwa, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Rada OPZZ Województwa łódzkiego, Rady Miejskiej w Bełchatowie, Izby Rolniczej Województwa łódzkiego czy Gminy Bełchatów.

W trakcie dyskusji poruszono tematy dotyczące, chociażby łagodzenia skutków bezrobocia czy aktywizacji zawodowej. Przedstawiono również sytuację związaną z bezrobociem na terenie powiatu, i tak 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wyniosła 4,8%. Była niższa o 0,9 pkt procentowego w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. i o 4 pkt procentowe w porównaniu ze stanem na koniec roku 2015. W 2019 r. najwyższą stopę bezrobocia w powiecie odnotowano w styczniu i lutym – 5,9%, najniższa w listopadzie -4,7%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 2 570 osób. Poziom bezrobocia w końcu 2019 r. był o 477 osób niższy niż w końcu 2018 r., natomiast w porównaniu z końcem roku 2015 zmniejszył się aż o 2 260 osób. W ciągu całego 2019 roku stopa bezrobocia w powiecie była niższa od odnotowanej dla kraju, czy województwa łódzkiego.

M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds Promocji Starostwo Powiatowe
← powrót