Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Nowoczesna szkoła zawodowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek - najlepsza inwestycja -

Od 01.12.2011 r. Powiat Bełchatowski realizuje projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3  w Bełchatowie”. Wartość całego projektu wynosi 138.097,00 zł, w tym 17.607,37 zł stanowi wkład własny. Powiat pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 120.489,63 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest przeszkolenie pełnoletnich uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie z zakresu następujących kwalifikacji zawodowych:

1. Szkolenie dla 36 os. uprawnionych w zakresie spawania stali, blach i rur metodą MAG (135)
Kurs będzie realizowany w 3 edycjach:
Edycja I:
-Nabór 12 uczniów: I 2012
-Zajęcia: III-V 2012
Edycja II:
-Nabór 12 uczniów: V 2012
-Zajęcia: VI-VIII 2012
Edycja III:
-Nabór 12 uczniów: IX 2012
-Zajęcia: X- do 15 XII 2012
 

W ramach kursu realizowanych będzie dla każdego z naborów po 160 h zajęć praktyki i 40 h teorii prowadzonych zgodnie z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Program kursu odpowiada aktualnym wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Program zajęć obejmuje następujące tematy:
1) BHP,
2) zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,
3) urządzenia spawalnicze,
4) materiały dodatkowe do spawania,
5) oznaczenia i wymiarowanie spoin,
6) spawanie w praktyce,
7) przygotowywanie złączy,
8) kwalifikacje spawaczy,
9) budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG,
10) charakterystyka spawania MAG,
11) wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazie danych prowadzonych przez Ministra.

Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egz. końcowych IS/P/T-FW-1-135 wg wytycznych Instytutu Nr W-07/IS-17. Na zakończenie odbędzie się egzamin zgodnie z procedurami Instytutu. Każdy uczeń, który pozytywnie przejdzie egzamin otrzyma książeczkę spawacza oraz certyfikat zgodnie z wymaganiami PN-EN 287-1 ISO 9606 i wytycznymi JS W-07/I-17.

Zapewniamy:
1) koszty opłacenia badań lekarskich,
2) koszty wynagrodzenia wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia zgodne
z programem szkolenia,
3) koszty egzaminów,
4) koszty wydania uprawnień i certyfikatów,
5) koszty ubrań roboczych dla uczniów,
6) koszty środków czystości dla uczniów,
7) koszty napojów typu woda mineralna dla uczniów,
8) koszty materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć,
9) koszty materiałów dydaktycznych: tablic, pism, filmów dydaktycznych, skryptów, testów zerowych itp.
10) koszt udostępnienia sal do wykładów i zajęć praktycznych,
11) koszt ubezpieczenia uczestników szkolenia,
12) koszty opiekuna grup.
 

2. Szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”

Kurs będzie realizowany w 3 edycjach:
Edycja I:
-Nabór 12 uczniów: I 2012
-Zajęcia: III-IV 2012
Edycja II:
-Nabór 12 uczniów: V 2012
-Zajęcia: VI-VII 2012
Edycja III:
-Nabór 12 uczniów: IX 2012
-Zajęcia: X-XI 2012

W ramach kursu zrealizowanych zostanie dla każdego z naborów po 12 h zajęć praktycznych i 48 h teorii prowadzonych zgodnie z programem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Wytycznymi Nr W-07/IS-17. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminów na uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Na zakończenie odbędzie się egzamin przeprowadzony zgodnie z procedurami Stowarzyszenia przed Komisją SEP w Piotrkowie Tryb. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzyma uprawnienia zawodowe SEP do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV.

Program zajęć odpowiada aktualnym wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Program obejmuje następujące zagadnienia:
1) definicje, określenia i parametry znamionowe urządzeń elektrycznych,
2) budowa, działanie i warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
3) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
4) ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
5) prace kontrolno -pomiarowe i montażowe,
6) BHP oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
7) instrukcje postępowania w razie awarii, pożarów i innych zagrożeń,
8) warunki techniczne dotyczące metodyki wykonywania badań ochrony przeciwpożarowej, 9) ćwiczenia praktyczne.
 

Zapewniamy:
1) koszty wynagrodzenia wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia zgodne
z programem szkolenia,
2) koszty egzaminów,
3) koszty wydania uprawnień i certyfikatów,
4) koszty materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć,
5) koszty materiałów dydaktycznych: tablic, pism, filmów dyd. skryptów, testów zerowych itp.
6) koszt udostępnienia sal do wykładów i zajęć praktycznych,
7) koszt ubezpieczenia uczestników szkolenia,
8) koszty opiekuna grup.
 

3. Szkolenia dla 36 os. uprawnionych w zakresie kierowców operatorów wózków jezdniowych. Kurs będzie realizowany w 3 edycjach:
 

Edycja I:
-Nabór 12 uczniów: I  2012
-Zajęcia: III-IV 2012
Edycja II:
-Nabór 12 uczniów: V 2012
-Zajęcia: VI-VII 2012
Edycja III:
-Nabór 12 uczniów: IX 2012
-Zajęcia: X-XI 2012

 

W ramach kursu zrealizowanych zostanie dla każdego z naborów po 14 h zajęć praktycznych i 46 h teorii prowadzonych zgodnie z Dz. U. Nr 70 z 10 V ’02 na podstawie programu ODK. Celem zajęć jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do samodzielnego operowania wózkami jezdniowymi o napędzie elektrycznym. Na zakończenie odbędzie się egzamin przeprowadzony przed Komisją Dozoru Technicznego. Uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie kierowcy operatora wózków jezdniowych wg wzoru MEN.

Program zajęć odpowiada aktualnym wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Program obejmuje następujące zagadnienia:
1) typy wózków jezdniowych,
2) budowa wózków,
3) czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy, w trakcie i po,
4) ładowność wózków,
5) ładunkoznawstwo,
6) przepisy BHP,
7) aparatura kontrolno-pomiarowa,
8) praktyczna nauka jazdy i manewrowanie wózkami,
9) dozór techniczny.
 

Zapewniamy:
1) koszty wynagrodzenia wykładowców,
2) koszty egzaminów,
3) koszty wydania uprawnień i certyfikatów,
4) koszty materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć,
5) koszty materiałów dydaktycznych: tablic, pism, filmów dyd. skryptów, testów zerowych itp.,
6) koszt udostępnienia sal do wykładów i zajęć praktycznych,
7) koszt ubezpieczenia uczestników szkolenia,
8) koszty opiekuna grup.


Zajęcia każdego z kursów odbywać się będą od poniedziałku do piątku po lekcjach 3 h dydaktyczne dziennie (3 x 45 min 2 przerwy 15 min). Uprawnienia wydane uczestnikom szkoleń wystawione będą w języku polskim i angielskim. Na zakończenie każdej edycji szkoleń uczniowie odwiedzą wybrane przedsiębiorstwo, zgodnie z kierunkiem szkolenia, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. W przypadku, gdyby do projektu zgłosiły się uczennice zostaną one potraktowane w sposób indywidualny. Przejdą one dodatkowe 5 h ćwiczeń uzupełniających na każdym kursie.

 


Realizator projektu:  Powiat Bełchatowski


Adres biura projektu: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, pok. 4, tel. /44/ 635-86-65, fax. /44/733-66-01, www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne).

 

← powrót