Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Projekt "Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie- studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja

Powiat Bełchatowski pozyskał 203 282 zł na realizację projektu pod nazwą „Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie- studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim”. Jest to kolejne działanie, które będzie realizowane przez Starostwo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.4- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt polega na realizacji studiów podyplomowych dla 20 pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego.

 

Zgodnie z życzeniami badanych przez nas osób, studia mają być zrealizowane wg autorskiego programu uwzględniającego następujące bloki: logopedyczny, diagnostyczny, terapeutyczny, rozwijania umiejętności psychologicznych, edukacyjny, resocjalizacyjny, psychoterapeutyczny, profilaktyki, wypalenia zawodowe oraz seminarium dyplomowe. W programie każdych zajęć znajdą się również elementy polityki zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu będziemy podnosić poziom świadomości ekologicznej. Zajęcia, które odbywać się będą od września 2010 do listopada 2011 r. (355 h- 3 semestry, system sobotnio-niedzielny) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie, prowadzone będą przez wyspecjalizowanych wykładowców, mających doświadczenie w pracy na uczelniach wyższych i w ODN. W celu ułatwienia uczestnikom projektu udziału w zajęciach oprócz pokrycia kosztów studiów, pokryjemy również koszty dojazdów, noclegu, wyżywienia i wyposażenia w przybory. Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i ustną obroną. Na podstawie 10 najlepszych prac zostanie wydana tzw. publikacja edukacyjna (nakład 600 szt.). Pozycje te będą służyły jako narzędzie pracy z dzieckiem. Po zakończeniu projektu będą one przekazane do wszystkich poradni w naszym województwie i nieodpłatnie rozdawane zgłaszającym się tam rodzicom. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja promocyjna. Wręczone zostaną dyplomy ukończenia studiów, zaprezentowana nowa publikacja oraz omówione uzyskane rezultaty. Na spotkanie zaprosimy licznych gości: dyrektorów wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tj.
Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, władze Powiatowe, uczestników projektu i rodziców zgłaszających się po pomoc do poradni. Po zakończeniu realizacji projektu autorzy wydanej publikacji będą zobowiązani do końca 2016 r. do udzielanie porad drogą elektroniczną rodzicom i pracownikom innych poradni z zakresu pracy z nową publikacją. Adresy internetowe 10 autorów publikacji zostaną podane do wiadomości publicznej (w publikacji i ulotce reklamowej). Przez 5 kolejnych lat od zakończenia projektu będą odbywały się tzw. spotkania doradcze. 10 uczestników projektu, którzy uzyskają najlepsze oceny, będzie zobligowanych do odwiedzenia w ciągu 5 lat po 1 poradni w województwie łódzkim, której pracownicy nie uczestniczyli w projekcie i przekazania informacji z zakresu studiów, nowych publikacji oraz zachęcania do wykorzystania programu autorskiego. Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony na konferencji kończącej projekt. Również powstały w ramach projektu program autorskich studiów podyplomowych będzie możliwy do wykorzystania przez innych beneficjentów. Informacja o tym wraz ze szczegółami będzie umieszczona do końca 2016 r. na stronie internetowej Powiatu. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w lipcu tego roku. W chwili obecnej trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie działań. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze projektu: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, ul. Czapliniecka 96, tel. /44/ 635-86-65.

 

Adres biura projektu:
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 96, pok. 5,
tel. /044/ 635-86-65, fax. /044/733-66-01,
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne)

← powrót