Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie - kontynuacja"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”     Cel główny projektuWzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora...

PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”

 

 

Cel główny projektu

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).

 

Grupy docelowe

1. Osoby fizyczne (OF) – osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne

2. Podmioty ekonomii społecznej (PES) – w tym:
a.spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych
b.organizacje pozarządowe
c.podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Instytucje ekonomii społecznej (IES) – instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz wszystkie instytucje wpływające na rynek pracy), Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej
i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

 

Grupy priorytetowe

a. osoby w wieku 50
b. osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
c. osoby powracające na rynek pracy
d. osoby niepełnosprawne
e. osoby wychodzące z uzależnień
f. osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
g. osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców


 

Co oferujemy w projekcie?

Usługi informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych ekonomią społeczną świadczone w Punkcie Kontaktowym Projektu, który mieści się w siedzibie Instytutu Europejskiego, ul. Piotrkowska 262/264. Jest czynny w pn. 12-20, wt. - pt. 9.00-17.00.

 

Szkolenia (dla PES, IES, OF) obejmujące następujące tematy:

Trening interpersonalny z elementami coachingu.

Prawne i formalne aspekty działalności gospodarczej w ramach ES.

Pozyskiwanie funduszy z UE w tym polityki horyzontalne.

Tworzenie, promocja rozwój partnerstw lokalnych.

Rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Liderki lokalne.

Pozyskiwanie sponsora.

Gender mainstreaming.

Dofinansowanie lokalne.

Tworzenie biznes planów.

Obsługa komputera.

Doradztwo indywidualne i grupowe według zidentyfikowanych potrzeb – otwarte punkty doradcze zostaną zlokalizowane w Biurze Projektu oraz w podregionach piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim.

Usługi wspierające sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej:

- 15 dni ekonomii społecznej w regionie łódzkim,
- 10 panelowych spotkań ekspertów w formie dyskusji moderowanej, po których powstanie 10 publikacji nt. dobrych praktyk
- 5 spotkań integracyjnych sieci RIES promujących współpracę sieciową

Usługi prawne, marketingowe, księgowe – od VI 2012; pokrycie kosztów kampanii marketingowych oraz usług księgowych i prawnych  dla wybranych w drodze konkursu 10 PES prowadzących działalność gospodarczą.

 


Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Tel.: 42 291 03 16
Fax: 42 637 05 86

Anna Krasińska
Julia Perlińska-Mieszek

← powrót